RF IR-95

راهنمای استفاده از دستگاه IR-95   ●مقدمه: اين دستگاه علاوه بر اندازه گيري دماي اجسام با استفاده از روش تماسي توسط پراب فلزي قادر است كه دماي سطح اجسام و يا درون آن ها را با استفاده از روش غير تماسي و توسط اشعه مادون قرمز اندازه گيري كند. ●مشخصات فني: ●معرفي دستگاه: 1 -سنسور…