آنالایزر گاز چیست ؟

 

آنالایزرهای گاز ابزارهایی برای تعیین ترکیب مخلوط های گازی از نظر مقدار و کیفیت هستند.این ابزارها  ممکن است به صورت دستی یا اتوماتیک کار میکنند. متداول ترین آنالایزرها از نوع قدیمی آن بر اساس اصل جذب است: اجزای مخلوط گاز یکی پس از دیگری توسط معرفهای مختلف جذب می شوند. آنالایزرهای اتوماتیک گاز به طور مداوم برخی از خصوصیات فیزیکی یا فیزیکی فیزیوشیمیایی یک مخلوط گاز را به عنوان یک کل یا اجزای جداگانه آن اندازه گیری می کنند.

آنالایزرهای اتوماتیک ممکن است بر اساس کارکرد به سه گروه تقسیم شوند. گروه اول شامل ابزارهایی است که از روشهای فیزیکی آنالیز استفاده می کنند .از جمله واکنشهای شیمیایی کمکی. این آنالایزرهای گازی ، به نام آنالایزر حجمی-مانومتر یا شیمیایی ، تغییرات در حجم یا فشار یک مخلوط گاز را ناشی از واکنشهای شیمیایی اجزای جداگانه آن اندازه گیری می کنند. گروه دوم شامل ابزارهایی است که از روشهای فیزیکی آنالیز استفاده می کنند .از جمله فرآیندهای فیزیکی شیمیایی کمکی (مانند فرآیندهای ترموشی شیمیایی ، الکتروشیمیایی ، فوتوکلیومتری و کروماتوگرافی). ابزارهای حرارتی بر اساس اثر حرارتی واکنش اکسیداسیون کاتالیزوری (احتراق) یک گاز ساخته شده اند. آنها بطور عمده برای تشخیص غلظت گازهای قابل اشتعال مورد استفاده قرار می گیرند .(به عنوان مثال ، غلظت های خطرناک مونوکسید کربن در هوا). ابزارهای الکتروشیمیایی امکان تعیین غلظت گاز در مخلوط را با توجه به خاصیت هدایت الکتریکی محلول جذب شده در گاز مورد نظر را می دهند. ابزارهای فتوشیمیایی مبتنی بر تغییر رنگ مواد خاص هنگام واکنش با یک جزء از مخلوط گاز تجزیه و تحلیل انجام میدهند. به عنوان مثال ، آنها به طور عمده برای اندازه گیری ریزساختارهای ناخالصی های سمی در مخلوط های گازی ، سولفید هیدروژن و اکسیدهای ازت استفاده می شوند. ابزارهای کروماتوگرافی بیشتر برای تجزیه و تحلیل مخلوط هیدروکربن های گازی استفاده می شوند.

گروه سوم آنالایزرهای گازی، از ساز و کارهای مبتنی بر روشهای صرفاً فیزیکی تجزیه و تحلیل (گرماسنجی ، تراکم ، مغناطیسی ، نوری و ماوراء بنفش) تشکیل شده اند. سنسورهای گرماسنجی مبتنی بر تغییر در حرارت رسانای گازها است. آنها معمولا برای تجزیه و تحلیل مخلوط های دو جزء (یا مخلوط های چند جزء در صورت تغییر غلظت تنها یک جزء) به کار می روند. سنسورهای تراکمی که مبتنی بر تغییر در تراکم یک مخلوط گاز هستند. آنها بطور عمده برای تعیین مقدار دی اکسید کربن (که چگالی آن 1.5 برابر جو است) در مخلوط استفاده می شوند. آنالایزرهای گاز مغناطیسی عمدتاً برای اندازه گیری غلظت اکسیژن در یک مخلوط استفاده می شوند: اکسیژن دارای حساسیت مغناطیسی بسیار خوبی است. آنالایزرهای گاز نوری بر اساس تغییر در شدت نوری ، طیف جذب یا طیف انتشار یک مخلوط گاز بنا شده اند. از آنالایزرهای گاز ماوراء بنفش برای تعیین مقدار هالوژن ها ، بخار جیوه و برخی ترکیبات آلی موجود در مخلوط های گازی استفاده می شود.

آنالایزر گاز GD-3308

در ادامه شما میتوانید جهت دریافت مشاوره و خرید متناسب با نیاز خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

GD-3803

آنالایزر گاز GD-3308

آنالایزر گاز

O2  اکسیژن: 1...30 % VOl
CO مونواکسید کربن :  0...1000 ppm
CO2 مونوامسید کربن : 0...9999 ppm
دما: 0...50 C°
رطوبت نسبی: 0...100 %RH
قیمت : 104,000,000 ریال