CEM Sound Level Meter (صوت سنج CEM)

تسترهای شرایط محیطی (CEM Inviroment Test)

تسترهای محیطی پارامترهای پیرامون ما را اندازه گیری کرده و نشان می دهند.

همچنین به ما برای داشتم زندگی سالم و محیطی امن تر کمک می کند.

DT-95

صوت سنج DT-95 cem

صدا سنج

صوت: 35...130 dB  ,A/C
فرکانس صوت: 31.5 هرتز.... 8 کیلو هرتز
قیمت : تماس بگیرید

SC-05

کالیبراتور صوت سنج SC-05

کالیبراتور صوت سنج

صوت: 94... 114 dB
فرکانس صوت: 1 KHz
قیمت : تماس بگیرید

DT-8851

صوت سنج DT-8851 cem

صوت سنج

 35...130 dB , A/C: صوت
فرکانس صوت: 31.5 هرتز.... 8 کیلو هرتز
قیمت : تماس بگیرید