سرعت سنج باد CEM Anemometer

تسترهای شرایط محیطی (CEM Environment Test)

تسترهای محیطی پارامترهای پیرامون ما را اندازه گیری کرده و نشان می دهند.

همچنین به ما برای داشتم زندگی سالم و محیطی امن تر کمک می کند.

DT-90

سرعت سنج باد DT-90

سرعت سنج باد

سرعت: 0.4...30 m/s
دما: -10...60 °C
.
قیمت : تماس بگیرید

DT-8894

سرعت سنج باد DT-8894

سرعت سنج باد  

سنسور مجزا با اندازه گیری فلو هوا و دماسنج
سرعت: 0.4...30 m/s
غیر تماسی/لیزری: -20...500 °C
دما هوبوری: -10...6 °C
قیمت : تماس بگیرید

DT-850

سرعت سنج باد DT-850

سرعت سنج باد  

سرعت: 0.4...30 m/s
رطوبت نسبی: 0...100 %RH
دما هوا عبوری: -10...60  °C
قیمت : تماس بگیرید

DT-8880

سرعت سنج باد DT-8880

سرعت سنج باد 

همراه با سنسور گرمایی
سرعت:0.1...25 m/s
اندازه گیری سرعت بر اساس واحدهای:
Knote,MPH,Km/h,ft/min , m/s
قیمت : تماس بگیرید