سنجش تشعشع خورشید CEM Power Meter

تسترهای شرایط محیطی (CEM Environment Test)

تسترهای محیطی پارامترهای پیرامون ما را اندازه گیری کرده و نشان می دهند.

همچنین به ما برای داشتم زندگی سالم و محیطی امن تر کمک می کند.

DT-1307

سولاریمتر DT-13037

سنجش تشعشع خورشید سولارمیتر

چگالی توان تشعشعی
0...1999 W/m2
634 BTU ( ft2*h)

قیمت : تماس بگیرید