سنجش آلودگی رادیو اکتیو/ Radiation Scanner

تسترهای شرایط محیطی (CEM Environment Test)

تسترهای محیطی پارامترهای پیرامون ما را اندازه گیری کرده و نشان می دهند.

همچنین به ما برای داشتم زندگی سالم و محیطی امن تر کمک می کند.

DT-9501

سنجش آلودگی اشعه رادیو اکتیو DT-9501

سنجش آلودگی اشعه رادیواکتیو

قابلیت اندازه گیری:
Radiation dose rate: 0.01 µSv/h.... 1000 µSv/h
Impulse dose rate: 0...30.000 cpm,0...5.000 cps
Radiation dose accumulation: 0.001 µSv...999 Sv
Impulse dose accumulation : 0...9999
قیمت : تماس بگیرید