فشارسنج تفاضلی و سرعت سنج باد

تسترهای شرایط محیطی (CEM Environment Test)

تسترهای محیطی پارامترهای پیرامون ما را اندازه گیری کرده و نشان می دهند.

همچنین به ما برای داشتم زندگی سالم و محیطی امن تر کمک می کند.

DT-8920

فشارسنج تفاضلی DT-8920

فشارسنج تفاضلی و سرعت سنج باد

فشار: ±5000 pa
سرعت:1...8 m/s
دما هوا عبوری:0...50 درجه سانتیگراد
فلو CFM/CMM:
0...999.9 m3/ft3
قیمت : تماس بگیرید