راهنمای استفاده از دستگاه IR-95

 

●مقدمه: اين دستگاه علاوه بر اندازه گيري دماي اجسام با
استفاده از روش تماسي توسط پراب فلزي قادر است كه دماي
سطح اجسام و يا درون آن ها را با استفاده از روش غير تماسي و
توسط اشعه مادون قرمز اندازه گيري كند.
●مشخصات فني:

●معرفي دستگاه:
1 -سنسور مادون قرمز
2-نمايشگر
Scan دكمه- 3
4 -دكمه روشنايي
Set دكمه-5
6-پراب دستگاه

●نمايشگر
1 -اندازه گيري به روش غير تماسي با استفاده از اشعه مادون
قرمز
Data Hold -2
3-واحد اندازه گيري دما
4-دماي اندازه گيري شده
5-باتري ضعيف است
6-اندازه گيري به روش تماسي با استفاده از پراب
7-آلارم دماي پايين و بالا

●نحوه كار:
1-براي اندازه گيري دمايي به طور غير مستقيم دكمه Scan را
فشار داده و نگه داشته و دستگاه را به روي هدف مورد نظر خود
نشانه گرفته و دماي آن را بخوانيد. زماني كه در حال اندازه
گيري به روش غير تماسي هستيد عبارت “TEMP IR “در
قسمت پايين نمايشگر نمايش داده خواهد شد.
2-براي اندازه گيري به روش تماسي ابتدا پراب فلزي دستگاه
را باز كرده تا دستگاه روشن شود سپس پراب را با هدف مورد
نظر خود تماس دهيد و كمي صبر كنيد تا با آن هم دما شده و
دما را بخوانيد. زماني كه در حال اندازه گيري به روش تماسي
هستيد عبارت “TEMP PRO “در قسمت پايين نمايشگر
نمايش داده خواهد شد.

●در زماني كه پراب دستگاه باز بوده و از روش اندازه گيري
غير تماسي استفاده كرديد،براي استفاده از روش تماسي
مجددا پراب فلزي را بسته و سپس باز كنيد.
●تغيير واحد اندازه گيري دما:
دكمه Set فشار داده تا يكي واحد اندازه گيري دما (°F°,C(
شروع به چشمك زدن كند،سپس با استفاده از دكمه Scan
واحد دمايي مورد نظر خود را تنظيم كنيد.
●آلارم پايين بالا و پايين:يكي از قابليت اين دستگاه تنظيم
آلارم بالا و پايين است،به طوري كه پس از مشخص كردن يك
دماي مرجع براي دستگاه،اگر دماي هدف شما بالاتر و يا پايين
تر از آن باشد دستگاه هشدار داده و بوق مي زند.
1-تنظيم آلارم بالا: دكمه Set را فشار داده تا شروع به
چشمك زدن كند سپس با استفاده از دكمه هاي Scan و
Button Light دماي مرجع را مشخص كنيد،سپس بار ديگر
دكمه Set را فشار داده و با استفاده از دكمه Set يا Light
Button آلارم بالا را خاموش و يا روشن نماييد.

2-تنظيم آلارم پايين: تنظيم آلارم پايين نيز مشابه تنظيم آلارم
بالا مي باشد با اين تفاوت كه كه دكمه Set را فشار داده تا
شروع به چشمك زدن كند.
●تذكر: مراقب باشيد كه در هنگام تميز كردن و يا اندازه گيري
دمايي بخار يا و مه وارد قسمت سنسور هاي دستگاه نشود در غير
اين صورت باعث بروز خطا در اندازه گيري مي شود.
براي تميز كردن پراب دستگاه از يك پارچه نرم استفاده كنيد.
●تعويض باتري: هنگامي كه باتري دستگاه ضعيف شد كاور
باتري را باز كرده و سپس باتري جديد را جايگزين كنيد.
مشخصات باتري دستگاه “AA* “2 مي باشد.