RF DT-1700

راهنمای استفاده از دستگاه DT-1700   معرفي: اين دستگاه قادر به اندازه گيري رطوبت و نقطه شبنم و ثبت دامنه تغييرات دمايي و رطوبت در طي زمان و نمايش آن به صورت منحني و ديجيتالي است. اين دستگاه در صنايع غذايي،مانتيورينگ محيط و بررسي مراقبت هاي بهداشتي،اداره ها،بازرسان آتش نشاني كاربرد دارد. ويژگي ها: 1-دقت…