دما و رطوبت سنج آزمایشگاهی DT-1700

راهنمای استفاده از دستگاه DT-1700

 

معرفي:

اين دستگاه قادر به اندازه گيري رطوبت و
نقطه شبنم و ثبت دامنه تغييرات دمايي و رطوبت در طي زمان و
نمايش آن به صورت منحني و ديجيتالي است. اين دستگاه در
صنايع غذايي،مانتيورينگ محيط و بررسي مراقبت هاي
بهداشتي،اداره ها،بازرسان آتش نشاني كاربرد دارد.

ويژگي ها:
1-دقت اندازه گيري بالا
2-داراي نمايش خط اتصال گرافيكي و ديجيتالي
3-قابليت اندازه گيري همزمان
(1024*600)بالا رزولوشن-4
5-داراي تنظيم آلارم بالا و پايين
6-نمايش سريع تغييرات دماو رطوبت محيط
7-قابليت انتقال داده ها به كامپيوتر
8-قابليت نمايش حداقل و حداكثري

●معرفي دستگاه:
1 -نمايشگر لمسي
2-پراب دستگاه
3-پايه براي قرار گيري بر روي ميز
4 -محل اتصال سيم رابط پراب به دستگاه
5-دكمه پاور
USBدرگاه-6

●قبل از شروع كار با د ستگاه لطفا پراب د ستگاه (َ شماره2 (
را به سوكت ( شماره4(مت صل نماييد و سپس د ستگاه را
روشن كنيد.

●نحوه كار:
Main Interface●
1-نمايش ميزان حافظه باقي مانده
2-زمان سيستم
3-ظرفيت باتري
4-منو
5-نمايش عددي دما،رطوبت و نقطه
شبنم
6 -منحني هاي مربوط به دما،رطوبت و نقطه شبنم
7-تاريخ و زمان
8-حداقل و حداكثر
9-مقدار رطوبت،دما و نقطه شبنم در حالت فعلي

●اگر به مدت يك دقيقه از دستگاه استفاده نكنيد،دستگاه صفحه
اي را باز مي كند كه در آن مقدار دما،رطوبت و نقطه شبنم با
وضوح بهتري قابل نمايش مي باشند.(view HD(

●نمودار ها:

1-نمودار زرد:نشانگر ميزان تغييرات نقطه شبنم
2-نمودار سبز:نشانگر ميزان تغييرات رطوبت
3-نمودار قرمز:نشانگر ميزان تغييرات دما
●قسمت افقي نمودار نشان دهنده زمان و تاريخ است و بخش
قائم نمودار نشان دهنده تغييرات نقطه شبنم،رطوبت و دما مي
باشد.
●خط زرد رنگ عمودي در شكل كه نمودار ها را قطع كرده،نشان
دهنده ميزان دما،رطوبت و نقطه شبنم در يك لحظه خاص است.

● قسمت ديجيتالي:

همانطور كه در شكل بالا مشاهده مي شود به ترتيب از چپ به
راست نمايش ديجيتالي دما،رطوبت و نقطه شبنم همراه با مقدار
حداقلي و حداكثري آن مشاهده مي كنيد.
با انتخاب كردن هر يك از دايره هاي ديجيتالي دما،رطوبت و نقطه
شبنم مي توانيد دستگاه را در حالت view HD قرار دهيد.

1-تنظيمات:
در بخش تنظيمات(Settings (شما امكان تغيير واحد اندازه
گيري دما به درجه سلسيوس يا فارنهايت را خواهيد
داشت.همچنين امكان تنظيم آلارم پايين و بالا را نيز خواهيد
داشت.
نحوه كار آلارم بالا و پايين بدين صورت است كه شما يك دما و
يا رطوبت را به عنوان مرجع براي دستگاه معين مي كنيد،سپس 11
1023 manual User واحد تحقيقات و توسعه CEM در ايران
اگر دما و يا رطوبت محيط كمتر و يا بيشتر از آن باشد دستگاه به
هشدار خواهد داد.
ابتدا آلارم را فعال كنيد،سپس در بخش Alarm Low دماي مرجع
براي آلارم دماي پايين و در بخش Alarm High دماي مرجع براي
آلارم دماي بالا تعيين نماييد.
همچنين همين كار را مي توانيد در بخش Alarm Humidity
انجام داده و در صورت بالا بودن و يا پايين دماي محيط شما از حد
معيني دستگاه به شما هشدار خواهد داد.پس از اتمام كار ok را
فشار دهيد.

2 -يا هشدار يا Alarm :
در اين بخش شما قادر به ديدن آلارم هاي ثبت شده هستيد و
مي توانيد بر اساس تاريخ و زمان ويا مقدار سرت (sort (نماييد.

:(History)تاريخ-3
در اين بخش داده هاي ركورد شده در زمان هاي مختلف شده را
مشاهده كنيد. براي پاك كردن تمامي اطلاعات گزينه All را
انتخاب و سپس Delete را فشار دهيد.با فشار دادن بر روي هر
اطلاعات مي توانيد آن را باز كرده و اطلاعات جزئي تر آن را
مشاهده كنيد.

:Display-4
در اين بخش امكان ميزان روشنايي نمايشگر دستگاه را خواهيد
داشت.

:Delete Files-5
فايل هاي CSV پس از اتمام ركورد به صورت اتوماتيك تشكيل
مي شود.
بر روي هر فـايــل كيليــك كرده و ســـپس آن را حـذف
نماييدوهمچنين با ا ستفاده all Select مي توانيد تمامي فايل
ها را پاك نماييد.

:Date and Time-6
در اين بخش شما امكان تنظيم كردن تاريخ و زمان را خواهيد
داشت.

Info-7
در اين بخش اطلاعاتي درباره ورژن نرم افزار دستگاه و امكان به
روز رساني آن خواهيد داشت.

همانطور كه در قبل اشاره شد دستگاه امكان انتقال داده ها را به
كامپيوتر خواهد داشت،بنابراين بايد آپديت آخرين نرم افزار
دستگاه را در كامپيوتر خود را نصب كنيد،براي درك بهتر گزنيه
را Update را انتخاب نماييد.