RF DT-8891E

راهنمای استفاده از دستگاه DT-8891E   ●مقدمه: دســتگاه 8891E-DT ســريع و با دقت آزمايشــگاهي اســت.اين دســتگاه كاربردي براي اندازه گيري دما مي باشــد.اين دســتگاه داراي چ هار ترموكو پل K-Type و يك پراب مخصـــوص براي اندازه گيري دما به وسيله اشعه مادون قرمز مي باشد.اين دستگاه قابليت ذخيره 10000 در هر كانال را دارد. علاوه…