راهنمای استفاده از دستگاه DT-8891E

 

●مقدمه:

دســتگاه 8891E-DT ســريع و با دقت آزمايشــگاهي اســت.اين
دســتگاه كاربردي براي اندازه گيري دما مي باشــد.اين دســتگاه
داراي چ هار ترموكو پل K-Type و يك پراب مخصـــوص براي
اندازه گيري دما به وسيله اشعه مادون قرمز مي باشد.اين دستگاه
قابليت ذخيره 10000 در هر كانال را دارد.
علاوه بر مطالب فوق شــما امكان بررســي و انتقال داده ها را به
كامپيوتر نيز خواهيد داشت.
●ويژگي ها:
1-داراي نور پس زمينه
2-نمايش انواع تركيب هاي دمايي به طور مثال جمع و تفريق
دما هاي ترموكوپل ها از يكديگر و يا با دماي اندازه گيري شده
توسط پراب اشعه مادون قرمز
3-قابليت آفست الكترونيكي براي رفع مشكلات و خطا هاي
ترموكوپل ها و به حداكثر رساندن دقت اندازه گيري
4-قابليت ركورد 18000 داده در هر كانال

5-قابليت خاموش شدن خودكار به منظور افزايش طول عمر
باتري
6-قابليت نمايش دماي اندازه گيري محيط در سه واحد
كلوين،درجه سانتي گراد و درجه فارنهايت
7-نمايش تايم و زمان هنگام ثبت داده هاي ماكزيمم،مينيمم و
متوسط داده ها
●جدول مشخصات فني:

●نمايشگر:


1-محل نمايش اصلي كه به صورت يك عدد
بزرگتر و برجسته تر نمايش داده مي شود.
در اين قسمت هر يك از دماي هاي T2,T1
T3,T4,T1-T2,T1-IR1,T2-IR,T3-T4,IR-T3
.كنيد مشاهده را IR-T3,IR-T4
2-محل نمايش ثانويه كه شامل نمايش دماي
پراب اشعه مادون قرمز و زمان شروع به ركورد است.
3 -نمايش واحد هاي زمان(ثانيه،دقيقه و ساعت)
4-محل نمايش سوم:نمايش دماي T1و T3
5-نمايش شماره ترموكوپل ها
IR Temperature-6
7-وجود Setup به معناي آنست كه شما در
تنظيمات دستگاه قرار داريد.
Offset تنظيمات-8
9-دستگاه در حالت خاموش شدن خودكار قرار دارد.
10-باتري دستگاه ضعيف است.
11-محل نمايش چهارم شامل نمايش دو دماي T3 و T4
12-محل نمايش ماكزيمم،مينيمم و متوسط داده هاي اندازه
گيري شده
13-محل نمايش پنجم شامل نمايش دماهاي T4,T3,T2,T1
14-واحد هاي دمايي
15-دستگاه به كامپيوتر متصل است.
Data Logging, recording the data-16
17-دستگاه در حالت Hold Data قرار دارد.

●نحوه كار:
ابتدا كاور باتري را باز كرده و باتري د ستگاه را جايگذاري نماييد.
متناسب با هدف پراب مادون قرمز و يا ترموكوپل هاي دستگاه را
مت صل كرده و د ستگاه را رو شن نماييد. سپس ترموكوپل ها را با
هـدف مورد نظر خود تمـاس داده و براي پراب مـادون قرمز
كافيسـت دكمه Scan را فشـار داده و دسـتگاه را بر روي هدف
نشاه بگيريد و دماي آن را بخوانيد.
:Max,Min●
با فشار دادن اين دكمه دستگاه شروع به ركورد و نمايش داده
هاي حداقلي،حداكثري و متوسط داده هاي اندازه گيري شده
خواهد نمود.همچنين دستگاه مدت زمان شروع به ركورد را به
شما نمايش خواهد داد.
:C°.F°.K●
با فشار دادن اين دكمه مي توانيد واحد هاي اندازه گيري دما را
تغيير دهيد.

:DIF●
با فشار دادن متوالي اين دكمه مي توانيد دماي -T1,T2,T1
IR-T2,IR-T1,T2 را در بالاي صفحه نمايشگر مشاهده
نماييد.اگر اين دكمه را چند ثانيه نگه داريد دستگاه دماي T3
نمايش مي دهد.
سپس با فشار دادن متوالي همين دكمه دماهاي -IR,T4-T3,T4
T4-IR,T3 را در بالاي صفحه نمايشگر مشاهده كنيد.براي
بازگشت به حالت نمايش T2,T1 كافيست دكمه DIF را براي
2ثاينه نگه داريد.
:Setup●
با فشار دادن اين دكمه مي توانيد نور پس زمينه را روشن و يا
خاموش نماييد و با نگه داشتن همين دكمه وارد تنظيمات
دستگاه شويد.
:REC●
با فشار دادن اين دكمه مي توانيد داده هاي اندازه گيري شده
در يك بازه زماني دلخواه را ثبت كنيد.زماني كه حافظه دستگاه
تكميل شد دستگاه “FULL “را نمايش مي دهد.

:Enter●
از اين دكمه براي تاييد تغييرات اعمال شده در تنظيمات
دستگاه استفاده مي شود.
:Setup Option●

●براي وارد شدن تنظيمات دستگاه دكمه Setup را فشار داده و
نگه داريد و با استفاده از دكمه جهت بالا و دكمه REC براي چرخش بين
گزينه هاي مختلف تنظيمات استفاده كنيد.سپس با استفاده از
دكمه Enter گزينه مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس با
استفاده از دكمه هاي جهت بالا و REC تغييرات عددي،فعال و يا غير
فعال كردن گزينه اي را اعمال كرده و در نهايت براي تاييد
تغييرات دكمه Enter را فشار دهيد.در آخر براي خروج از
تنظيمات دستگاه دكمه Setup را 5ثانيه نگه داريد.
:Offset●
محل نمايش اصلي دستگاه (display primary (براي نشان
دادن دما و محل نمايش ثانويه (display Secondary (براي
نمايش Offset مي باشد. شما مي توانيد ميزان تغييرات و يا
انحراف (Offset (براي هر يك از دما هاي T1 تا T4 به طور
دلخواه انجام دهيد.

●تنظيمات تاريخ و زمان:
در اين بخش مي توانيد تنظميات تاريخ و زمان را انجام دهيد.
اعداد 16,08,2007 به تريتب از راست به چپ نشان دهنده
روز،ماه و سال است.با فشار دادن دكمه K°.F°.C و دكمه هاي
جهت بالا و دكمه REC مي توانيد تنظيمات اتاريخ و زمان را انجام
دهيد. در آخر نيز براي تاييد Enter را فشار دهيد.

●حذف داده هاي ذخيره شده:
براي حذف داده هاي ذخيره شده وارد تنظيمات شده و گزينه
CLR را انتخاب نماييد. سپس دكمه جهت بالا و يا Rec را فشار داده و
Yes را انتخاب نماييد.(براي انتخاب و تاييد Enter را فشار
دهيد.)
●خاموش شدن خودكار:
وارد تنظيمات دستگاه شده و سپس گزينه SLP را انتخاب كرده
توسط دكمه هاي جهت بالا و REC گزينه off و يا On را انتخاب
نماييد و سپس براي تاييد دكمه Enter را فشار دهيد.
●براي تنظيمات آفست ترموكوپل ها در محلي كه از دماي دقيق
آن مطلعيد(مانند مخلوط آب و يخ)قرار داده و صبر كنيد تا هم دما
شوند،سپس وارد تنظميات آفست شده و ميزان انحراف را برطرف
نماييد.

●تكنولوژي اندازه گيري دما با استفاده از اشعه مادون
قرمز:
اين دستگاه قابليت اندازه گيري دماي سطوح اجسام را دارد،طريقه
اندازه دستگاه بدين صورت است كه دستگاه به سمت جسم انرژي
اشعه مادون قرمز را ساطع كرده و بازتاب آن را دريافت مي
كند،سپس اين انرژي بازتاب شده از سطوح اجسام توسط دستگاه
دريافت شده و سپس به سمت يك آشكارگر درون دستگاه رفته
و دستگاه اين اطلاعات را بازخواني كرده و آن را به صورت يك
دما به شما نشان مي دهد.
●تذكر اين نكته ضروري است كه سنجش دما با استفاده از اشعه
مادون قرمز براي سنجش دماي سطوح بسيار براق و پوليش شده
توصيه نمي شود. همچنين اين دستگاه دماي داخل سطوح شفاف
را نشان نمي دهد به طور مثال وقتي مي خواهيد دماي آب درون
يك ليوان را اندازه گيري بايد مستقيما دستگاه را به سمت آب
نشانه بگيريد نه ليوان،زيرا دستگاه دماي سطح ليوان را به شما
نمايش مي دهد نه آب درون آن را،مشابه همين حالت در اندازه
گيري دماي يك اتاق از پشت شيشه پنجره آن نيز وجود دارد.

●هشدار: هنگامي كه ليزر دستگاه روشن است احتياط لازم را
رعايت كنيد،مواظب باشيد اشعه ليزر به درون چشم افراد برخورد
نكند، همچنين از ورود ليزر دستگاه محل هاي خطرناك از قبيل
گاز منفجره خودداري كنيد.