RF DT-6605

راهنمای استفاده از دستگاه DT-6605   ●مقدمه: دستگاهي كه پيش روي شماست، در جهت ايجاد ولتاژ هاي متناوب و مستقيم (DC,AC (و همچنين ايجاد و اندازه گيري مقاومت طراحي شده است. پيش از شروع كار با دستگاه لازم است ابتدا با برخي نكات ايمني و هشدارهاي مربوط به كار با دستگاه آشنا شويم. 1-لازم است…