“نشت یاب های گاز”

تاریخچه نیاز به نشت یاب های گاز :   اولین روش های تشخیص گاز توسط معدنچیان ذغال سنگ در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در طول انقلاب صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا ، آنها فردی را برای پوشیدن پتوی خیس و حمل یک فتیله با انتهای روشن شده در آتش سوزی ،…