“لوکس متر”

لوکس متر چیست ؟    لوکس متر ها برای اندازه گیری میزان روشنایی در لوکس(یکای روشنایی لوکس (lx) یا لومن بر متر مربع   cd/m²است)،استفاده می شود. برخی از لوکس مترها به ضبط و ذخیره اطلاعات اندازه گیری مجهز می شوند. اندازه گیری شدت نور با یک لوکس متر به دلیل نگرانی های ایمنی در محل کار اهمیت بسیار زیادی پیدا…