راهنمای استفاده از دستگاه LDM-60H

 

● موارد استفاده دستگاه:
1 -براي اندازه گيري فاصله 2 -انجام توابع محاسباتي مانند محاسبه
حجم
● تحت هيچ از يك شرايط زير از دستگاه استفاده نكنيد:
1 -استفاده از دستگاه قبل استفاده مطالعه دفترچه راهنما
2-استفاده از دستگاه در خارج از محدوديت هاي اعلام شده
3 -بي توجهي به سيستم هاي ايمني و برچسب هاي توضيحي و
خطر
4 -بي احتياطي و رفتار غيرمسئولانه هنگام استفاده از دستگاه،به
طور مثال هنگامي كه بالاي نردبان هستيد،هنگامي كه مشغول اندازه
گيري در كنار اجسام در حال حركت هستيد و ساير تاسيساتي كه
ايمن نيستند.
5 -قرار دادن و هدف گرفتن دستگاه به طور مستقيم در برابر نور
خورشيد
6 -عدم رعايت نكات ايمني و حفاظت دستگاه هنگام نقشه
برداري(به طور مثال در جاده ها)
● رده بندي نوع ليزر دستگاه: ليزر دستگاه از نوع مرئي بوده كه از
قسمت جلويي دستگاه ساطع مي شود.

●تذكر: لطفا به ليزر دستگاه خيره نشويد و مواظب باشيد كه نور آن
به چشم كسي برخورد نكند، برخورد نور ليزر به چشم باعث بروز
آسيب هاي چشمي خواهد شد.
● تعويض باتري دستگاه: ابتدا درب محفظه باتري را باز كنيد،باتري
هاي جديد را جايگذاري كنيد،حواستان به جايگذاري صحيح باتري
ها(قطب هاي مثبت و منفي) باشد.

●دكمه ها:
1 -دكمه روشن كردن و اندازه گيري (Meas(
2 -دكمه مساحت (area (و حجم (volume(
3 -دكمه اندازه گيري غير مستقيم Indirect(
measurement)
4-اندازه گيري مستمر/ تنها (يك بار اندازه گيري شود)
5-دكمه +
6 -دكمه –
7 -دكمه ذخيره سازي(storage(
8 -دكمه سطح مرجع
Unit/illumination دكمه- 9

10 -دكمه پاك كردن/خاموش(پاور)

:LCD●
1 -ليزر فعال است.
2 -سطح مرجع سنجش فاصله( از قسمت جلويي)
3 -سطح مرجع سنجش فاصله(از قسمت انتهايي)
4-نوع اندازه گيري(سطح،حجم،مستقيم و غير مستقيم)
(single measurement) تك سنجش- 5
6-وضعيت باتري
7 -ذخيره سازي داده ها
8 -هشدار خطا
9-توالي اندازه گيري و سنجش حداقل و حداكثر فاصله
10 -نمايش مقدار اول 11 -نمايش مقدار دوم 12-ستون برآيند
محاسبات و اندازه گيري

●نماد هاي رو به رو به ترتيب معرف اندازه گيري
مساحت،حجم،غيرمستقيم و مستقيم مي باشند.

● نحوه كار با دستگاه:
1 -براي خاموش و روشن كردن دستگاه كافيست دكمه Meas را
فشار داده و براي خاموش كردن،دكمه مربوطه را كمي نگه داريد.
●تنظيمات مربوط به سطح مرجع (Level Reference 🙁
تنظيمات مربوط به سطح مرجع دستگاه به طور پيش فرض از
قسمت انتهايي دستگاست،با اين حال با فشردن دكمه سطح
مرجع(دكمه شماره8 (شما مي توانيد سطح مرجع سنجش فاصله
را به قسمت جلويي دستگاه تغيير دهيد،اما بعد از يك بار خاموش
و روشن شدن سطح مرجع به حالت پيش فرض باز خواهد گشت.
شكل رو به رو را مشاهده كنيد.

● عملكرد مربوط به دكمه روشنايي illumination
با فشردن اين دكمه مي توانيد اين حالت را فعال و يا غير فعال
كنيد،زماني كه در محيط تاريك قرار داريد،با فشردن اين دكمه
وضوح تصوير ال سي دي بيشتر و بهتر خواهد شد.

● عملكرد دكمه Unit :براي تغيير دادن واحد اندازه گيري از
فوت به متر و يا اينچ كافيست اين دكمه را كمي نگه داريد تا واحد
اندازه گيري عوض شود.

● اندازه گيري يگانه و چندگانه
:(single and continuously measurement)
هنگامي كه دستگاه را در محلي قرار داديد،با يك فشردن دكمه
اندازه گيري فاصله، مقدار فاصله مورد نظر شما در صفحه نمايش
داده خواهد شد،اگر اين دكمه را براي مدت طولاني تري نگه
داريد،عمل اندازه گيري مستمر فعال خواهد شد، و دستگاه را در
هر محلي قرار دهيد به طور مستمر اندازه فاصله را براي شما
محاسبه مي كند.

● اندازه گيري بيشترين و كمترين فاصله :
اين قابليت براي زماني است كه اندازه گيري شما در حالت تغيير
است و شما حالت توالي اندازه گيري را انتخاب نموده ايد. ابزار
اندازه گيري
مي تواند به طرف هدف انتقال پيدا كند،كه در آن مقدار اندازه
گيري شده، تقريبي است. در هر5.0 ثانيه مقدار حداقل و حداكثر
به صورت كاملا پويا در خط اول و دوم نمايش داده مي شود.

به طور مثال كاربر مي تواند از يك ديوار به فاصله مورد نياز حركت
كند،
در اين هنگام فاصله هايي كه كاربر از ديوار دارد را به طور متوالي
خوانده مي شود. دكمه MIN/MAX تا زماني كه نماد اندازه گيري
مستمر در صفحه نمايشگر ظاهر شود نگه داريد.

براي غير فعال كردن دكمه Meas ويا دكمه Clear را فشار دهيد.
اين قابليت بعد از 100 بار اندازه گيري به طور اتوماتيك غير فعال
مي شود.(دستگاه قابليت ذخيره 100 داده حداقلي وحداكثري را
دارد.)

●اندازه گيري:
1 -دكمه +: عدد اندازه گيري شده جديد به عدد اندازه گيري شده
قبلي اضاقه مي شود.
2-دكمه -: عدد اندازه گيري شده جديد از عدد اندازه گيري قبلي
كم مي شود.
3-دكمه پاور: مرحله قبلي لغو مي شود.
دستگاه) : Single/continuous measurement)دكمه-4
به حالت measurement Single باز مي گردد.

●اندازه گيري مساحت:
دكمه volume/Area را يكبار فشار دهيد،تا نماد مربوط به اندازه
گيري مساحت در صفحه دستگاه نمايان شود.
سپس دكمه Meas را فشار داده تا دستگاه فاصله اول را (به طور
مثال طول) را اندازه گيري كند، سپس يكبار همين دكمه را فشار
دهيد،تا دستگاه عرض را اندازه گيري كنيد.

●اندازه گيري حجم:
دكمه Volume/Area را دوبار فشار دهيد،تا نماد اندازه گيري
حجم نمايش داده شود، سپس دكمه Meas را فشار دهيد،
دستگاه فاصله اول را (به طور مثال طول) را اندازه گيري مي
كند،سپس يكبار همين دكمه را فشار دهيد،دستگاه را عرض را
محاسبه كنيد، نتيجه اين اندازه گيرياين دو عدد در ستون
خلاصه(برايند) اندازه گيري ها از نمايش داده شده اند. سپس
همين دكمه را بار ديگر فشار دهيد تا دستگاه فاصله سوم(به طور
مثال ارتفاع) را اندازه بگيرد،عدد اندازه گيري شده در سطر دوم
نمايش داده مي شود. اندازه گيري مربوط به مساحت در سطر سوم

نمايش داده مي شود،همان برايند اعداد اندازه گيري شده قبل كه
در ستون هاي اول و دوم نمايش داده شدند.
●اندازه گيري غيرمستقيم: اين عمل اندازه گيري با استفاده از
2 اندازه گيري كمكي( به طور مثال اندازه گيري دو ضلع قائم
مثلث قائم الزاويه،براي بدست آوردن وتر آن) انجام مي شود.
براي اندازه گيري با اين روش( معمولا براي محاسبه ارتفاع) ابتدا
دكمه measurement Indirect يكبار فشار دهيد. نماد يك
مثلث(قائم الزاويه)در صفحه نمايش داده خواهد شد، سپس ليزر
دستگاه را ابتدا مطابق شكل به سمت بالاترين نقطه جسم هدف
قرار داده و عمل اندازه گيري را انجام دهيد، در اينن جا دستگاه
فاصله 1 را بدست مي آورد، سپس تا جايي كه ممكن است دستگاه
را به صورت افقي قرار دهيد تا دستگاه فاصله 2 را بدست آورد،در
اين هنگام نتيجه اندازه گيري نهايي(ارتفاع) در سطر سوم نمايش
داده خواهد شد.

●اندازه گيري غير مستقيم با استفاده از سه اندازه كمكي:
دكمه اندازه گيري غير مستقيم را دوباره فشار دهيد تا نماد مربوط
به اين اندازه گيري نمايش داده شود. حال ليزر دستگاه را به سمت
قسمت شماره 1 هدف بگيريد، بعد از آنكه اندازه گيري انجام
شد،دستگاه را تاجايي كه ممكن است به طور افقي نگه داريد و
فاصله افقي 2 را اندازه بگيريد، سپس ليزر دستگاه را به سمت
انتهايي جسم هدف بگيريد تا جسم فاصله سوم را اندازه گيري
كند،در نهايت خروجي اين اندازه ها در سطر برآيند به نمايش در
خواهد اومد.(براي اندازه گيري دكمه Meas را فشار دهيد.)


دكمه ذخيره سازي را فشار دهيد.20 داده ثبت شده اخيرقابل
بازيابي هستند،به كمك دكمه + و – قادر مشاهده آن ها خواهيد
بود. براي پاك كردن داده ها دكمه ي Storage و Clear زماني
كه دستگاه storage Historical را به طور همزمان نگه داريد.

●تذكر: هنگام كار در روز بهتر از روي جسم هدف يك صفحه براق
قرار دهيد،زيرا باعث بازتاب بهتر ليزر شده و دستگاه بهتر عمل مي
كند،همچنين توصيه مي شود اگر جسم هدف داراي خاصيت بازتابي
ضعيفي است نيز همين كار را انجام دهيد. اگر شرايط محيطي كار
نامناسب باشد(دماي بالا،خاصيت بازتابندگي ضعيف و…) خطاي
اندازه گيري دستگاه علاوه بر آنچه در جدول ذكر شده ممكن است
خطاي اندازه گيري 15mm.0 ±به ازاي هر متر افزايش يابد.

●هشدار هاي اندازه گيري:
در هنگام شب و مواقعي كه خورشيد در آستانه طلوع است و يا
هنگامي كه جسم هدف در سايه قرار دارد،محدوده اندازه گيري
دستگاه افزايش مي يابد، از صفحه ي هدف در هنگام روز و تابش
آفتاب و يا اگر جسم خاصيت بازتابندگي ضعيف دارد استفاده كنيد.
ممكن است اگر جسم هدف شما مايع بر رنگي مانند آب و يا جسمي
مانند شيشه باشد(اجسامي از اين قبيل) ممكن است اشعه دستگاه
را منحرف كرده و باعث بروز اشكال در محاسبات و افزايش زمان
اندازه گيري شود. در آخر ذكر اين نكته ضروري است كه از فرو بردن
دستگاه در آب اجتناب كنيد،دستگاه را با يك دستمال نرم و مرطوب
تميز نماييد.