راهنمای استفاده از دستگاه LA-1012

 

●مقدمه:

 به منظور سهولت استفاده از دستگاه و جلوگيري از هر گونه
آسيب احتمالي توصيه مي شود ابتدا دفترچه راهنماي دستگاه را مطالعه
و سپس به كار با دستگاه بپردازيد. ردياب كابل مدل 1012-LA ساخت
CEM داراي يك دريافت كننده و ترنسميتر مي باشد كه توانايي رديابي
كابل در ديوار و يا سطح زمين را دارا مي باشد. همچنين اي ردياب
توانايي يافتن محل اتصال كوتاه و يا انقطاع سيم ها و رديابي فيوز ها و
بريكر ها در مدار ها را نيز دارا مي باشد.محدوده اندازه گيري ولتاژ توسط
خروجي سيگنال و 400V, 230V, 120V, 50V, 12Vترنسميتر
ترنسميتر در حدود 125 كيلوهرتز است. عمقي كه در آن اين ردياب
كابل مي تواند كابل ها را در ديوار و يا زير زمين رديابي كند در حدود
5.2 متر است. همچنين اين دستگاه مي تواند لوله هاي آب را نيز
دارد.اين دستگاه توانايي خاموش شدن به صورت خودكار و نيز امكان
تنظيم خودكار و يا دستي حساسيت سيگنال دريافتي در آن وجود
دارد.همچنين داراي لامپ چراغ قوه جهت كار در محيط هاي تاريك
بوده وداراي ترنسميتر اضافي جهت افزايش قابليت تمييز دادن ما بين
چند سيگنال وجود دارد.

●نكات ايمني:
1-قبل از هرگونه استفاده از دستگاه ابتدا مطمئن شويد كه اتصال و
بارگذاري كابل ها در موقعيتي صحيح قرار بگيرد.
2-اگر اپراتور مربوطه در وضعيت ايمني قرار ندارد از اقدام به كار و اندازه
گيري با دستگاه خوددار نماييد.
3-قبل از هرگونه استفاده از اينكه دستگاه در بهترين حالت اندازه گيري
قرار دارد اطمينان حاصل كنيد و توصيه مي شود كه ترنسميتر را به فاز
خنثي كنداكتور متصل نماييد.
4-اگر دستگاه در معرض ميدان هاي بسيار بزرگ الكترومغناطيسي قرار
بگيرد ممكن است به كاركرد صحيح دستگاه آسيب برساند.
●شرح عملكرد دستگاه:
1-ترمينال +
(ground terminal)خنثي ترمينال-2
3-نمايشگر
Key sensitivity level-4
5-دكمه پاور
6-محل جايگذاري باتري

●نمايشگر ترنسميتر:
Transmitted code (1,2,3,4,5,6,7)-a
b -وجود ولتاژ خارجي
c-مقدار ولتاژ خارجي
(12V,50V,120V,20V,400V)
d-باتري ضعيف است.
e-ميزان قدرت سيگنال دريافتي
(I, II, III)

●فيوزهاي داخلي فرستنده:
فيوز داخلي فرستنده دستگاه را در برابر نوسنات جريان محافظت
مي كند.
●اگر فيوز دستگاه پريد،مراحل زير را انجام دهيد:
1-ابتدا ترنسميتر را از تمامي منابع حاوي جريان دور كنيد.
2-ترنسميتر را روشن كنيد.
3-ترنسميتر را بر روي 1 Level ست كنيد.
4-يك اتصال تك قطبي با استفاده از كابل تست ليد بر روي سوكت اول
ايجاد نماييد.

5-دريافت كننده(receiver (را روشن نماييد و سيگنال كابل را
جست وجو نماييد و سر سنسور را(head sensor (بر روي كابل قرار
دهيد.
6-سر ديگر كابل را به سوكت دوم متصل نماييد.
●دريافت كننده(Receiver

 

1-سنسور سر دستگاه(head Sensor (
2-چراغ
3-نمايشگر
NCV دكمه-4
(Non-contact-voltage detection)
5-دكمه چراغ
(Downward button)پايين دكمه-6

7-دكمه حالت (Mode (براي تنظيم حالت
دستي يا اتوماتيك
8-دكمه نور پس زمينه/خاموش و يا روشن كردن صداي بوق
(Upward button)بالا دكمه-9
10-دكمه پاور
11-محل جايگذاري باتري

 

نمايشگر Receiver

a-صداي بوق دستگاه خاموش است.
b-نور پس زمينه دستگاه روشن است.
c-داده فرستاده شده از ترنسميتر
d-دستگاه در حالت اتوماتيك قرار دارد.
e-بارگراف سيگنال (ميزان شدت سيگنال)
f-باتري دستگاه ضعيف است.
g-حالت دستي: داراي يك نمايش گرافيكي براي نمايش ميزان حساسيت
انتخاب شده مي باشد.
Large magnifying glass: high sensitivity
Small magnifying glass: low sensitivity
h-حالت منوئال(دستي) فعال است.
i-ولتاژ اصلي
j-حالت اتوماتيك،نمايش ميزان شدت سيگنال،حالت دستي
k-ميزان شدت داده هاي فرستاده شده توسط ترنسميتر
L-قابليت ولتاژ اصلي (voltage-contact-Non (NCV فعال است.

●حالت كار دستگاه ردياب كابل:
1-حالت اتوماتيك:SIG در بالاي نمايش داده مي شود.

2-حالت دستي: SENSE در پايين صفحه نمايش داده مي شود.

3-حالت NCV AC :زماني كه دكمه NCV را فشار دهيد چراغ دستگاه
روشن مي شود.

●مشخصات فني دستگاه:

●نحوه كار با دستگاه:
دستگاه ردياب كابل شامل يك دريافت كننده و يك ترنسميتر
است.سيگنال انتشار يافته از دريافت كننده شامل يك جريان مدوله شده
مي باشد.در دور سيم يك ميدان مغناطيسي وجود دارد.اين ميدان
مغناطيسي ولتاژ را در سيم پيچ دريافت كننده ايجاد مي كند.براي هر
دوحالت دستي و اتوماتيك دريافت كننده با سه سيم پيچ كار مي كند.

Locater in complete circuits●
:One-pole application●
در اين روش ابتدا ترنسميتر را به يك كنتداكتور وصل نماييد.در اين حالت
كاركرد فرستنده توسط باتري تامن مي شود.به علت فركانس بالاي
فرستنده تنها يك كنداكتور قابل رديابي و شناسايي است.كنداكتور دوم

زمين است.اين ترتيب باعث ايجاد جريان با فركانس بالا از طريق رسانا
مي شود و مانند راديو و گيرنده ها به زمين منتقل شود.

:Double-pole-application●
در اين روش ترنسميتر به دو ترمينال اصلي وصل مي شوند.جريان مدوله
شده از طريق فاز به ترانسفور ماتور جريان مي بايد و از طريق نول برگشت
مي نمايد.
امكان بيشتري براي سيستم هاي ولتاژ وجود دارد.با اتصال فرستنده به
ترمينال دو سيم در حالي كه اتصال كوتاه به سيم ديگر پايان مي يابد.
بنابراين يك مدار كامل ايجاد مي شود ومنبع لازم براي فرستنده توسط
باتري دستگاه تامين مي شود.
One-pole application(in open circuits)●
كاربرد در پيدا كردن قطعي خطوط در ديوار و زمين،پيدا كردن
خطوط،سوكت،جعبه اتصال،سوئيچ ها و …
لازم به ذكر است كه سيم اتصال به زمين(ارت) بايد به طور مناسب و
صحيح يك زمين مناسب متصل شود.

:Double pole application●
در هنگام شناسايي اتصال كوتاه در مدار هايي با ولتاژ و يا بدون ولتاژ،ولتاژ
لازم توسط باتري دستگاه تامين مي شود.بنابراين بايد مدار و يا كنداكتور
مورد نظر بدون برق باشد.به طور مثال براي مدار هاي بسته مي توان به
شناسايي پريز ها،سوئيچ ها و … در مدار هاي بسته
(منظور مداري است كه باز نشده است) اشاره كرد.

●تذكر:
به هنگام كار با مدار هاي حاوي جريان اختياط هاي لازم را مبذول نماييد.
اگر سطح حساسيت فاصله را از سطحI به سطح III برسانيد،ميزان
حساسيت دستگاه به پنج برابر اوليه خود مي رسد.

●پيدا كردن خطوط،شاخه هاي مدار هاي جانبي،پريز ها،سوئيچ
ها و جعبه اتصال در تاسيسات خانه ها:
زماني كه قصد پيدا كردن هر يك از موارد ياد شده را داشتيد،ابتدا تمامي
اتصالات خانه از برق اصلي قطع نماييد.سيم اتصال به زمين و نول مطابق
آنچه در شكل زير مشاهده مي كنيد به ترنسميتر متصل نماييد.

●تذكر:
اگر كابل منبع تغذيه با سيگنال از طريق فرستنده واقع شده باشد،
locating of line interruption in the plastic-sheathed cable●
هنگامي كه به دنبال خطوط قطع شده مي گرديد مدار بايد در حالت قطع(Dead (
قرار بگيرد و تمامي خطوطي كه مورد نياز نيستند به صورت كمكي به زمين وصل
بشوند مطابق آنچه در شكل ديده مي شود.ترنسميتر را به به كابل تست ليد و سيم
خنثي همانند شكل 5 وصل نماييد.

مطابق آنچه در شكل ديده مي شود در قسمتي كه دستگاه فاقد بوق است
قطعي رخ داده است.لازم به ذكر است كه عمق رديابي براي كابل هاي
روكش شده و رسانا متفاوت است.مقاومت انتقال خط قطع شده بايد بالا
ꭥ100K باشد.
اندازه گيري مقاومت را توسط مولتي متر اندازه گيري كنيد.

:Locating of line interruption using two transmitter●
در بعضي از مواقع به علت دشواري و يا مزاحمت زمين رديابي به كمك
يك ترنسميتر امكان پذير و يا دست كم دشوار است.در اين مواقع رديابي
كابل به كمك دو ترنسميتر و ردياب انجام مي شود. در اين بخش دو
انتهاي كابل را به دو سر ترنسميتر مطابق شكل وصل مي كنيم و سپس
به رديابي مي پردازيم.

اگر ترنسميتر مطابق شكل دوازده متصل شود دريافت كننده(ردياب) در
قسمت چپ و قبل از بريدگي عدد 3 را نمايش مي دهد. در ادامه در بعد
از بريدگي و سمت راست آن دريافت كننده(ردياب) عدد 7 را نمايش
مي دهد.اگر شما مستقيما بر روي بريدگي قرار بگيريد دستگاه هيچ
عددي را نمايش نمي دهد.در واقع محل بريدگي درست در جايي است

كه دستگاه يك سمت آن عدد 7 و در سمت ديگر آن عدد 3 را نمايش
مي دهد.
يادآوري مي كنيم كه هنگام انجام جريان برق را قطع نماييد و ساير
خطوطي كه استفاده نمي شوند بايد به زمين متصل شوند.
:Error detection for an electrical floor heating●
شرايط اتصال در شكل نمايش داده شده است.

در اين شرايط استفاده از دو ترنسميتر و ردياب الزامي است.

 

Locating of bottlenecks(obstruction) in installation ●
pipes(single-pole application)
زماني كه در حالي رديابي قطع شدگي در يك راه تنگ به طور مثال در
يك لوله (رسانا) مي باشيد جريان برق بايد قطع شود.
مطابق شكل ترنسميتر را به كويل فلزي متصل و سيم اتصال به زمين را
متصل كنيد.

اگر سطح حساسيت فاصله را از سطحI به سطح III برسانيد،ميزان
حساسيت دستگاه به پنج برابر اوليه خود مي رسد.

:Locating Fuses(dual-pole application)●

براي رديابي فيوز مطابق شكل ترنسميتر را به پريز وصل نماييد.لطفا در
هنگام اتصال ترنسميتر جوانب احتياط را رعايت نماييد.
شما مي توانيد سيگنال را در توزيع ثانويه و توزيع اصلي فرستنده
اختصاص دهيد. بنابراين فيوز ها و دستگاه ها به طور خودكار به يك
مدار و جريان خاص اختصاص داده مي شود. براي به دست آوردن
دقيق ترين جواب ممكن بايد پوشش را برداشته و خط تغذيه فيوز را
رديابي كرد.
سازندگان مختلف ممكن است مكان هاي متفاوتي را براي كويل
مغناطيسي اختصاص داده باشند.اگر هيچ گونه سيگنالي مشاهده نشد
همانطور كه در شكل نشان داده شده است توصيه مي شود دريافت
كننده را 90 درجه به سمت چپ يا راست بگردانيد.

:Locating of short-circuit in conductors(double-pole)●
هنگامي كه به دنبال اتصال كوتاه در يك كنداكتور مي گرديد ترنسميتر
را مطابق شكل زير وصل كنيد.

دقت كنيد كه عمق رديابي كابل ها و كنداكتور ها ممكن است متفاوت
باشد به اين دليل كه آن ها يا به طور خود پيچيده شده و يا در محفظه
عايق قرار گرفته است.
مقاومت اتصال كوتاه حدودا ꭥ20 است.

:Tracing installed water and heating pipes●

مطابق ترنسميتر را به زمين فنداسيون و به سوكت آن وصل نماييد.
سوكت دوم ترنسميتر بايد به كنداكتور وصل شود.

Detecting the direction of water and heating pipes ●
:already installed
براي رديابي لوله هاي آب گرم و يا لوله هاي شوفاژ دستگاه را مطابق شكل زير
متصل نماييد

:Locating a complete house wiring(one-pole)●
پل اتصال توزيع اصلي بين “PE“و “N “را قطع نماييد.
ترنسميتر مطابق آنچه در شكل نمايش داده شده است متصل نماييد.

Tracing Conductor Within the Soil(single-pole ●
application)
عمق رديابي در اين حالت دو متر است.عمق رديابي دستگاه بستگي به
جنس خاك دارد. ابتدا دريافت كنند(Receiver (در حالت اتوماتيك
قرار دهيد. سپس با استفاده از شدت سيگنال نمايش داده شده هادي
را جست و جو و رديابي نماييد.

●تعويض باتري:
زماني كه دريافت كننده و ردياب علامت باتري خالی را نمايش دهد
بايد شارژ شوند.
●تذكر1 :قبل از جايگذاري باتري تمامي كابل هاي متصل به دستگاه را
از آن جدا نماييد.
●تذكر2 :جايگذاري جا به جا قطب هاي باتري و يا باتري غير از باتري
باعث) NEDA 1604, IE6F22.Power, One 9V battery)
آسيب رسيدن به دستگاه مي شود.
●تذكر3 :اگر براي مدت زمان طولاني از دستگاه استفاده نمي كنيد
باتري دستگاه را خارج نماييد.
:Setting code●
قبل از ست كردن كد دستگاه را خاموش كنيد.دكمه Sensitive را
فشار داده و نگه داريد و سپس دكمه پاور دستگاه را فشار دهيد.
سپس با فشار دادن دكمه Sensitive كد مورد نظر خود را انخاب
(1,2,3,4,5,6,7,).نماييد
بعد از ست كردن كد دستگاه را بار ديگر خاموش و روشن نماييد.