راهنمای استفاده از دستگاه DT-9935 

 

معرفی :
LCRسنج ديجيتالي 9935-DT مناسب براي اندازه گيري مقاومت
، سلف و خازن در فركانس هاي 10 100KHz/KHzو اين دقت
بالا را با چهار يا پنج ترمينال كلوين اندازه گيري مي كند.
LCR سنج 9935-DT داراي پراب مخصوص جهت تست قطعات
الكترونيكي و به طور خودكارL ، Cو R را باQ ، Dو θ اندازه گيري
مي كند.
●نكات ايمني:
1 -از استفاده دستگاه در مكان هايي كه در آن خطر انفجار وجود
خودداري نماييد.
2-هنگام انجام عمليات اندازه گيري، شئ هدف مورد نظر خود را از
برق جدا نماييد.
3-در صورت خرابي دستگاه آن را به مراكز مجاز تعمير برده و از
هرگونه دستكاري و اعمال تغييرات در دستگاه پرهيز كنيد.
4-هنگام اندازه گيري ظرفيت خازن از دشارژ شدن آن اطمينان
حاصل كنيد،در صورت اتصال خازن شارژ شده را به دستگاه باعث
آسيب آن مي شود.

5 -از قرار دادن دستگاه در معرض نور خورشيد به مدت طولاني
پرهيز كنيد.

ويژگي ها:

Parameters Display●
LS :القاگر سري
LP :القاگر موازي
Cs :خازن سري
Cp :خازن موازي
Rs :مقاومت سري
Rp :مقاومت موازي
ESR :مقاومت سري معادل

Ꝋ :زاويه فاز
D :فاكتور اتلاف
Q :فاكتور كيفيت
●معرفي دستگاه:
LCDنمايشگر-1
(LCR,L,C,…)دستگاه مود-2
3-دكمه كاليبره كردن
4-دكمه ذخيره سازي
5-بخش دوم نمايشگر براي نمايش
D, Q, Ꝋ, ESR, Rp
6 -دكمه تست فركانس
7-دكمه Relative و براي ايجاد
تغييرات از دكمه جهت پایین استفاده كنيد.
8 -دكمه پاور
Setup دكمه-9
10-دكمه خاموش شدن خودكار(APO (
11-دكمه بالا
Enterدكمه-12
Hold دكمه-13

14-دكمه انتخاب اندازه گيري به صورت موازي و سري
15-دكمه نور پس زمينه
16-محل ورودي كابل

●نحوه كار:

:Power on/Off●
هنگامي كه LCR را روشن مي كنيد،پس از 2 ثانيه نمايشگر دستگاه به
كار مي افتد و تنظيمات پيش فرض دستگاه بالا مي آيد.فركانس پيش
فرض تعيين شده براي دستگاه KHz 1 مي باشد. همچنين به منظور
افزايش عمر باتري قابليت خاموش شدن خودكار (APO (مي باشد كه
براي فعال و يا غير فعال كردن آن دكمه APO را فشار دهيد.
اگر دستگاه به مدت پنج دقيقه بلا استفاده باشد،دستگاه سه بار بوق زده
و خاموش مي شود.

:Backlight●
در هنگام مواجهه با مكان هاي كه نور مناسبي ندارند با فشار دادن
دكمه LIGHT مي توانيد نور پس زمينه دستگاه را روشن كنيد.
:Func●
اين دكمه براي انتخاب پارامتر اندازه گيري دستگاه مي باشد. بدين
منظور كه شما متناسب با هدف خود اين دكمه را فشار داده و سپس از
بين حالات موجود اندازه گيري به دلخواه انتخاب مي كنيد.
با استفاده از دكمه  جهت چپ مقادير ESR,Ꝋ,Q,D نيز بر روي لاين دوم
نمايشگر نشان داده مي شوند.
زماني كه دستگاه در حالت LCR-Auto قرار دارد،پارامتر دوم مقاومت
معادل مقاومت هاي موازي است تا فاكتور D را به جاي C جايگزين مي
كند اگر پارامتر C اندازه گيري كمتر از 5pF مي باشد.
:Series/parallel mode select●
زماني كه هر يك از عملگر هاي R,C,L انتخاب شوند،پيش فرض اندازه
گيري دستگاه (Series or Parallel (به طور اتوماتيك انتخاب
مي شوند.
اين انتخاب بستگي به مقاومت اندازه گيري شده دارد،اگر مقاومت اندازه
گيري شده بيشتر از ꭥ10K باشد حالت موازي و در صورتي كه از اين

مقدار كمتر باشد در حالت سري قرار مي گيرد.اگرچه شما مي توانيد با
فشردن دكمه جهت چپ بين اين دو حالت جا به جا شويد.
:Hold Mode●
براي ثابت نگه داشتن داده اندازه گيري شده دكمه Hold را فشار
دهيد.زماني كه اين دكمه را فشار دهيد “Hold “بر روي دستگاه
نمايش داده مي شود.براي غير فعال كردن آن بار ديگر همين دكمه را
فشار دهيد.
:Relative mode●
با فشردن دكمه REL دستگاه جاي دو مقدار DCUR را با DREF عوض
مي كند.لاين دوم نمايشگردرصد حاصل تفاضل DCUR از DREF را
((DCUR-DREF)/DREF) *100% .دهد مي نمايش
بار ديگر با فشردن دكمه REL به طور مجدد مقدار مرجع DREF در
قسمت اصلي نمايش گر نمايش داده مي شود و علامت “مثلث” به صورت
چشمك زن در مي آيد.
:Calibration mode●
براي بالاتر بردن دقت اندازه گيري دستگاه نياز است تا كاليبره شود.
دستگاه داراي دو حالت كاليبره Open & Short مي باشد.
براي كاليبره كردن دستگاه دكمه CAL را براي دوثانيه فشار دهيد.

زماني كه عمليات كاليبره آغاز شود دستگاه شمارش معكوس از 30 را
آغاز نموده و در صورت موفقيت كاليبراسيون PASS و در صورت عدم
موفقيت FAIL را نمايش مي دهد.

n :پايانه و سوكت دستگاه اتصالي ندارند.
Short :بدين معني است كه يك ميله يا قطعه رسانا بين دو پايانه
مثبتت و منفي دستگاه متصل نماييد.


زماني كه حالت اندازه گيري دستگاه (R/C/L (را انتخاب كنيد و
دستگاه و هدف مورد نظر را به يكديگر متصل كرده دكمه Storing را
فشار دهيد،زماني كه mode Storing فعال شود، تنظيمات مربوط به
مقادير مرجع،رنج اندازه گيري و تلورانس قابل اصلاح و تغيير هستند.

زماني كه در mode Storing قرار داريد وضعيت PASS و FAIL به
معناي آنست كه مقاومت ظاهري اندازه گيري شده از مقدار رنج
تلورانس تجاوز كرده و يا نكرده باشد.
براي خارج از اين حالت بار ديگر دكمه Storing را فشار دهيد.
:Test Frequency Select●
دستگاه LCR داراي پنج محدوده اندازه گيري فركانس مي باشد.
(100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz)
مقدار رنج فركاس تعيين شده تاثير مهمي در درستي مقادير اندازه
گيري توسط دستگاه دارد.

:Inductance●