راهنمای استفاده از دستگاه DT-8920

 

●معرفي:

فشارسنج 8920-DT با قابليت اندازه گيري فشاربه صورت تفاضلي و
همچنين اندازه گيري سرعت باد است.محدوده اندازه گيري فشار از 0 تا
5000 پاسكال(Pa (و محدوده اندازه گيري سرعت هوا در بازه 1 تا 80
متر بر ثانيه(s/m (مي باشد.همچنين اين دستگاه قابليت اندازه گيري
سرعت باد، فشار و دماي محيط را به صورت همزمان دارد.
●مشخصات فني:

●مشخصات فني مانومتر:

●محدوده اندازه گيري سرعت هوا:

 

●محدوده جريان هوا:

●محدوده دمايي:

●نمايشگر:
1-دقيقه،ثانيه و ساعت
2-فشار،سرعت،جريان و دما
3-نمايشگر اوليه
4-واحد اندازه گيري سرعت
5-واحد اندازه گيري فشار
6-دستگاه به كامپيوتر متصل است.
7-خاموش شدن خودكار فعال است.
8-انتخاب شكل مجرا(shape Duct

9-باتري دستگاه ضعيف است.
10-دستگاه در حالت Hold Data مي باشد.
W,H or D گيري اندازه واحد-11
12-تنظيمات
13-تمام نمونه ها(sample (از حافظه دستگاه حذف شده است.
14-تعداد نمونه هاي ذخيره شده
15-اعلان گرحافظه دستگاه
AVG و MAX,MIN,REC نماد-16
17-واحد اندازه گيري دما در نمايشگر اوليه
18-واحد اندازه گيري جريان هوا
19-واحد اندازه گيري دما در نمايشگر ثانويه
20-ديجيت هاي نمايشگر دما و زمان

●دكمه ها:
1-براي خاموش و روشن نمودن دستگاه دكمه خاموش را فشار دهيد.
2-براي نمايش بيشترين،كمترين و متوسط داده هاي اندازه گيري شده
دكمه MIN/MAX را فشار دهيد،براي خارج شدن همين دكمه را براي دو
ثانيه نگه داريد.
3-براي نمايش سرعت جريان هوا،نمايش مجراي مدور و يا مستطيلي و نيز
فشار تفاضلي دكمه F/V/P را به صورت هاي متوالي فشار دهيد.
4-براي ثابت نگه داشتن داده از دكمه Zero/Hold استفاده كنيد.
همچنين اگر همين دكمه را به مدت دو ثانيه نگه داريد دستگاه صفر
مي شود.
5-براي ذخيره سازي و يا حذف نمونه هاي اندازه گيري شده از دكمه
Clear/Save استفاده نماييد.
6-براي روشن شدن كردن نور پس زمينه نمايشگر از دكمه استفاده
كنيد.همچنين اگر اين دكمه را براي چند ثانيه نگه داريد وارد تنظيمات
دستگاه مي شويد.
7-براي وارد شدن به حالت فراخواني (mode Recall (دكمه Rec/Avg
را براي چند ثانيه نگه دارد.

8-زماني كه در تنظيمات دستگاه قرار داريد(Option Setup (از دكمه
Avg/Rec براي تاييد و انتخاب آپشن ها استفاده نماييد.از دكمه هاي Unit up
وunit down براي اسكرول كردن در تنظيمات استفاده نماييد.

●تنظيمات دستگاه :Option Setup


وارد تنظيمات دستگاه شويد و unit Dimension را انتخاب نماييد.سپس
از بين دو گزينه “in “و “cm “يكي را انتخاب نماييد.
:Parameters Setting●
اگر مجراي شما مستطيلي شكل باشد،اولين پارامتر براي انتخاب ارتفاع(H(
بوده و در نمايشگر اوليه به صدا در مي آيد.براي جا به جا شدن بين ديجيت
هاي مربوطه از دكمه Clear/Save استفاده كنيد.و با استفاده از دكمه هاي
Unit براي تغيير مقدار عددي استفاده كنيد.
دكمه Rec/Avg را فشار داده تا پارامتر بعدي (W (يعني عرض مجرا به
نمايش در آيد.مراحل انتخاب و تغيير به مشابه آن چيزي است كه پيش تر
توضيح داده شد.در نهايت براي تاييد دكمه Rec/Avg را فشار دهيد.
اگر مجراي شما دايروي شكل باشد تنها يك پارامتر قطر (D (بايد تعيين
شود.

●تنظيمات خاموش شدن خودكار:
اگر دستگاه به مدت بيست دقيقه بلا استفاده بماند به طور خودكار خاموش
مي شود. به منظور غير فعال كردن اين حالت وارد تنظيمات شده و SLP را
انتخاب نماييد و آن را در حالت Off قرار دهيد.
●تنظيمات منو:
وارد تنظيمات شويد و Menu Mode را انتخاب نماييد.تنظيمات منو
شامل سه حالت زير است:
1 -نمايش فشار و شرعت جريان هوا
(Air flow and air velocity) جريان و هوا سرعت نمايش-2
3-نمايش فشار،سرعت و جريان هوا

●اندازه گيري فشار:
ابتدا دكمه F/V/P را فشار داده و دستگاه را در حالت اندازه گيري فشار قرار
دهيد.با استفاده از دكمه unit down واحد اندازه گيري را انتخاب نماييد.
سپس شلنگ دستگاه را به پايانه مثبت دستگاه وصل كنيد و دكمه
Zero/Hold را براي چند ثانيه نگه داريد.سپس سر ديگر شلنگ را به
منطقه اي كه قصد اندازه گيري فشار آن را داريد متصل كنيد در اين هنگام
دستگاه فشار تفاضلي را نسبت به حالت مرجع نمايش مي دهد.

●اندازه گيري جريان هوا:
ابتدا دكمه F/V/P را فشار دهيد و دستگاه را در حالت Velocity
measure قرار دهيد.شلنگ سفيد را به پايانه مثبت دستگاه و شلنگ سياه
را به پايانه منفي(مرجع) دستگاه متصل نماييد.سپس سر ديگر شلنگ را به
لوله استاتيك (tube Pitot (وصل كنيد و سر ديگر شلنگ را در محل
خروجي جريان قرار دهيد. سپس دكمه Zero/Hold را برا يچند ثانيه نگه
داريد.مطمئن شويد كه محور مجرا به درستي و مطابق با جريان سيال قرار
گرفته باشد.اگر دستگاه اندازه گيري را منفي و يا بروز خطا(Error (نمايش
داد بار ديگر صحت اتصالات مربوطه را بررسي نماييد.

●اندازه گيري جريان:
با استفاده از دكمه F/V/P دستگاه را در حالت اندازه گيري flow Air قرار
دهيد. با استفاده از دكمه واحد اندازه گيري مورد نظر را انتخاب
نماييد.اگر نياز به تغيير مجرا داريد آن را تنظيمات دستگاه تغيير دهيد،در
غير اين صورت دستگاه آخرين تنظيمات وارد شده را به عنوان پيش فرض
در نظر مي گيرد.
●حذف نمودن داده هاي اندازه گيري:
وارد تنظيمات دستگاه شده و تنظيمات مربوط به Memory را انتخاب
نماييد.دكمه Clear/Save را فشار دهيد. چهار حالت زير به وجود مي آيد:
1-FLOW VEL PRESS:حذف تمامي داده هاي فشار،سرعت و جريان
2-PRESS:حذف تمامي داده هاي مربوط به فشار
3-VEL:حذف تمامي داده هاي مربوط به سرعت
4-FLOW:حذف تمامي داده هاي مربوط به جريان

●بازيابي داده ها:
1-دكمه F/V/P را فشار دهيد.
2-دكمه Rec/Avg را فشار دهيد و آن را براي چند ثانيه نگه داريد.
3-با استفاده از دكمه هاي Unit بين داده ها جا به جا شويد.براي نمايش
متوسط داده هاي اندازه گيري شده دكمه Rec/Avg را فشار دهيد.
4 -براي خروج دكمه Rec/Avg را براي چند ثانيه نگه داريد.
●تذكر:
OL/-OL به معناي اين سات كه اندزاه گيري بيشتر از محدوده دستگاه بوده
و Error به معناي آنست كه اندازه گيري پايين تر از محدوده دستگاه
مي باشد.
●تعويض باتري:
با استفاده از يك پيچ گوشتي مناسب كاور باتري دستگاه را باز كنيد و يك
باتري 9 ولتي جديد را جايگزين نماييد.