راهنمای استفاده از دستگاه DT-8894

 

●مقدمه:
دستگاه 8894-DT علاوه بر سنجش ميزان سرعت
باد،قادر به اندازه گيري جريان هوا(flow Air،(دماي هوا و نيز
سنجش دماي سطوح اجسام(تا دماي C°500 ( با استفاده از امواج
مادون قرمز مي باشد.
اين دستگاه قابليت نمايش همزمان ميزان جريان هوا يا سرعت
باد با دما را داراست.
●گستره كاربرد دستگاه:
1-نصب و تعميرات وبررسي عيوب HVAC
2-در نصب وسنجش ميزان گاز هود ها
3-نصب،اناليز و سنجش سيستم هاي تهويه
4 -اتاق ديگ بخار
5-تست آيروديناميك اتومبيل ها
Ionizer Flow-6
7-بررسي و سنجش بعضي تاسيسات كارخانه ها

●جدول مشخصات فني:

●معرفي دستگاه:


1-محل اتصال سنسور دستگاه
2-محل تشعشع ليزر دستگاه
3-سنسور مادون قرمز
4-محل اتصال كابل USB
5-نمايشگر
6-Min,Max)مربوط به دما)
7-دكمه ثابت نگه داشتن داده ها(Hold Data (
و نور پس زمينه
8-دكمه اندازه گيري دما با استفاده از اشعه مادون قرمز
AVG-9
10-دكمه تغيير واحد اندازه گيري دما (C°,°F (
Data Hold-11
12-Min,Max) مربوط به سنجش سرعت باد)
Area-13
14-دكمه پاور دستگاه

●تذكر: زماني كه نماد باطری در صفحه دستگاه نمايش
داده شود به معناي ضعيف بودن باتري است و بايد نسبت
به تعويض آن اقدام نماييد.

●نحوه كار:
1-ابتدا كاور باتري دستگاه را باز نموده و سپس باتري دستگاه را
جايگذاري كنيد.سپس سنسور دستگاه را متصل كرده و دستگاه
را روشن كنيد.با استفاده از دكمه unit نوع كاربري دستگاه تعيين
كنيد.(FLOW, VEL (و سپس سنسور دستگاه در محل عبور
جريان هوا و يا باد قرار دهيد.
IR+Laser pointer●
براي اندازه گيري دمايي به روش اشعه مادون قرمز اين دكمه IRT
را فشار داده و نگه داريد،سپس دستگاه را از محل سنسور مادون
قرمز و تشعشع ليزر به روي هدف نشانه گرفته و دماي هدف را
بخوانيد.
:Max,Min●
با فشار دادن اين دو دكمه (يكي مربوط به دما و ديكري مربوط
به سرعت باد)دستگاه شروع به ثبت و ركورد داده اي حداقلي و
حداكثري خواهد نمود.

:Units●
با فشار دادن متوالي دكمه unit مي توانيد واحد سنجش سرعت
باد را تغيير دهيد.اين دستگاه داراي دو واحد CFM و CMM
براي فلو هوا، s/m و min./ft و h/km وMPH و Knots براي
سرعت باد است. همچنين براي تغيير واحد اندازه گيري دما
(درجه سانتي گراد و فارنهايت)بايد همين دكمه را براي چند ثانيه
نگه داريد.
:AVG●
اين دكمه متوسط داده هاي ركورد شده توسط دستگاه را نمايش
مي دهد.
لازم به ذكر است كه حداقل بايد 20 داده توسط دستگاه ثبت
شود امكان ميانگين گيري توسط دستگاه وجود داشته باشد.
:Area●
دستگاه را توسط دكمه Unit در يكي از حالات CFM و يا
CMM قرار داده و سپس دكمه Area را فشار داده و نگه داريد
تا بتوانيد ميزان مساحت مقطعي كه هوا در آن جريان دارد را
مشخص كنيد.

●نمايشگر: در اين قسمت به معرفي برخي از نماد هايي كه
در بالا توضيح داده نداده ايم مي پردازيم:
1-MAX :ماكزيمم در بالاي صفحه نمايشگر به معناي آن است
كه دستگاه در حال ركود حداكثر دماي ثبت شده مي
باشد.ماكزيمم در پايين صفحه نمايشگر نيز به معناي ثبت حداكثر
رطوبت و دماي ثبت شده توسط اشعه مادون قرمز مي باشد.
2-Hold :Hold در پايين به معناي ثابت شدن داده هاي مربوط
به سرعت باد و رطوبت و يا دماي ثبت شده توسط اشعه مادون
قرمز است.
3-Flow :دستگاه در حالت سنجش ميزان جريان هوا مي باشد.
4-VEL :دستگاه در حالت اندازه گيري ميزان سرعت باد است.
5-x10,x100 :افزايش نمونه برداري توسط دستگاه
6-REC :دستگاه در حال ركورد و ثبت داده هاي اندازه گيري
است.

:Area Set●
دستگاه در حالت Flow قرار داده و سپس دكمه Area را فشار
داده و نگه داريد.

1-با استفاده از دكمه Min,Max مرتبه اعشار دستگاه را تغيير
دهيد.
2-با استفاده از دكمه Hold ارزش مكاني عدد چشمك زن را
تغيير دهيد.
3-با استفاده از دكمه unit اعداد را تغيير دهيد.
●تكنولوژي اندازه گيري دما با استفاده از اشعه مادون
قرمز:
اين دســـتگاه قابليت اندازه گيري دماي ســـطوح اجســـام را
دارد،طريقه اندازه دستگاه بدين صورت است كه دستگاه به سمت
جســم انرژي اشــعه مادون قرمز را ســاطع كرده و بازتاب آن را
دريافت مي كند، سپس اين انرژي بازتاب شده از سطوح اج سام
تو سط د ستگاه دريافت شده و سپس به سمت يك آ شكارگر
درون دستگاه رفته و دستگاه اين اطلاعات را بازخواني كرده و آن
را به صورت يك دما به شما نشان مي دهد.

:Area Set●
دستگاه در حالت Flow قرار داده و سپس دكمه Area را فشار
داده و نگه داريد.

1-با استفاده از دكمه Min,Max مرتبه اعشار دستگاه را تغيير
دهيد.
2-با استفاده از دكمه Hold ارزش مكاني عدد چشمك زن را
تغيير دهيد.
3-با استفاده از دكمه unit اعداد را تغيير دهيد.
●تكنولوژي اندازه گيري دما با استفاده از اشعه مادون
قرمز:
اين دســـتگاه قابليت اندازه گيري دماي ســـطوح اجســـام را
دارد،طريقه اندازه دستگاه بدين صورت است كه دستگاه به سمت
جســم انرژي اشــعه مادون قرمز را ســاطع كرده و بازتاب آن را
دريافت مي كند، سپس اين انرژي بازتاب شده از سطوح اج سام
تو سط د ستگاه دريافت شده و سپس به سمت يك آ شكارگر
درون دستگاه رفته و دستگاه اين اطلاعات را بازخواني كرده و آن
را به صورت يك دما به شما نشان مي دهد.

●هشدار: هنگامي كه ليزر دستگاه روشن است احتياط لازم را
رعايت كنيد،مواظب باشيد اشعه ليزر به درون چشم افراد برخورد
نكند، همچنين از ورود ليزر دستگاه محل هاي خطرناك از قبيل
گاز منفجره خودداري كنيد.