راهنمای استفاده از دستگاه DT-8861

 

●معرفي:

اين دما سنج قادر به اندازه گيري دماي اجسام و سطوح بدون تماس
با آن و با استفاده از اشعه مادون قرمز مي باشد،شما با فشردن يك
ماشه قادر به اندازه گيري دما خواهيد بود. ليزر موجود در دستگاه
كمك به افزايش دقت اندازه گيري در اندازه گيري دماي دستگاه
مي شود. اين دستگاه به ويژه مناسب براي اندازه گيري اجسام در
حال حركت و يا اجسامي است كه به هر نحوي دسترسي به آن
مشكل و دشوار است.
●از ويژگي هاي اين دستگاه مي توان به تشخيص سريع دما،داشتن
دو نقطه ليزر براي افزايش دقت اندازه گيري،قابليت اندازه گيري
دردواحد سانتي گراد و فارنهايت،طراحي مدرن،قابليت تنظيم
ميزان انتشار انرژِي و نشان دادن بيشترين دماي اندازه گيري شده
مي باشد. اين دشتگاه داراي نور پس زمينه و تنظيم آلارم دمايي
است.اين دستگاه مناسب براي استفاده در آماده سازي غذا ها،بازرسان
آتش نشاني، ريخته گري پلاستيك، محاسبه دماي چاپ،جوهر
ها،تعميرات ناوگان هاو… مي باشد.

●هشدار: هنگامي كه ليزر دستگاه روشن است احتياط لازم را
رعايت كنيد،مواظب باشيد اشعه ليزر به درون چشم افراد برخورد
نكند، همچنين از ورود ليزر دستگاه محل هاي خطرناك از قبيل
گاز منفجره خودداري كنيد.

●ويژگي ها:
1-محدوده دمايي قابل اندازه گيري توسط دستگاه: to C°50-
550°C(-58°F to 1472°F)
2-زمان پاسخگويي:150 يلي ثانيه
3-محدوده قابليت انتشار: قابل تنظيم ار 1.0 تا 0.1
4-دماي هاي زير صفر درجه سانتي گراد با علامت منفي در صفحه
نمايش داده مي شوند.
output<1mW,630-670nm:ليزر هاي ويژگي- 5
6-كلاس ليزر:2

0 to 50°C(32 to 122°F):كار مناسب دماي-7
-10 to 60°C(14 to 140°F):نگهداري دماي- 8
9-رطوبت مربوط به كار: RH%90%-10 و رطوبت نگهداري
حداكثر RH%80 مي باشد.
10-باتري: باتري 9 ولتي از نوع IEC or NEDA1604A
6LR61
11-ايمني:CE با تاييد EMC
●دكمه ها: دستگاه سه دكمه بالا (up (دكمه پايين(down (و
دكمه حالت (Mode (مي باشد. همچنين اين دستگاه داراي ماشه
اندازه گيري در پشت دستگاه و دركنار كاور باتري است.
●نماد ها:
1-SACN :هنگامي كه ماشه اندازه گيري را فشار مي دهيد اين
علامت در صفحه نمايش داده شده و به معناي آن است كه
دستگاه در حال اندازه گيري دماي هدف است.
2-HOLD:هنگامي كه ماشه اندازه گيري را رها كرده اين عبارت
در صفحه دستگاه ظاهر مي شود و به معناي آن است كه آخرين
دماي اندازه گيري توسط دستگاه به صورت يك عدد ثابت بر روي
صفحه نمايش قرار دارد.

3-نماد ليزر : به معناي آنست كه ليزر دستگاه روشن است.
هنگامي كه دستگاه روشن است،با فشار دادن دكمه بالا مي توانيد
ليزر روشن يا خاموش كنيد.
4-نمايش نماد باتري در صفحه نمايشگر به معناي ضعيف بودن
باتري دستگاه است و بايد آن را تعويض كنيد.
5-آلارم هاي بالا و پايين (L or H (كه در صفحه به صورت حروف
انگيليسي Hبه معناي آلارم بالا و L به معناي آلارم پايين نمايش
داده مي شوند.( فعال باشند)
6 -در پايين صفحه دو عدد كوچكتر تحت عنوان هاي MAX و
Ꜫ كه به ترتيب به معناي بيشترين دماي اندازه گيري و ميزان
انتشار دستگاه است.
●تنظيمات:
1-تنظيم آلام هاي بالا و پايين: هنگامي كه دستگاه روشن است،
دكمهMode را فشار دهيد،دكمه هاي بالا و يا پايين مرتبا فشار
داده تا Log شروع به چشمك زدن كند سپس دكمه مود را
تاهنگامي كه نماد آلارم بالا(H (به صورت چشمك زن در صفحه
نمايش داده شود فشار دهيد، در اين هنگام در صفحه عبارت هاي
ON و يا OFF رامشاهده كرده و با دكمه هاي بالا و يا پايين آن

را خاموش و روشن مي كنيد، سپس با فشار دادن يك بار ديگر
دكمه Mode يك عدد نمايش داده مي شود(معمولا 0.200 (
كه مي توانيد آن را با دكمه هاي بالا و پايين تنظيم كنيد،اين
عدد همان دمايي است كه اگر دماي هدف از آن بالاتر باشد،
دستگاه شروع به بوق زدن مي كند. هنگامي كه دماي مورد نظر
را تنظيم كرديد براي تاييد ماشه اندازه گيري را فشار دهيد.به
طور مشابه تنظيم آلارم پايين (Alarm Low (به اين صورت مي
باشد كه زماني كه دماي هدف از آن پايين تر باشد، دستگاه شروع
به بوق زدن مي كند.
2-تنظيم ميزان انتشار: دكمه مود را فشار داده،دكمه مود را فشار
داده تا Ꜫ شروع به چشمك زدن كند،سپس با دكمه هاي بالا و
پايين ميزان را از 1.0 تا 0.1 تنظيم و براي تاييد ماشه اندازه
گيري را فشار دهيد.
3-حالتLOCK :براي تنظيم اين حالت دكمه مود را فشار
دهيد تا يك نماد به صورت قفل در صفحه شروع به چشمك زدن
كند، سپس با دكمه هاي بالا و پايين يكي از حالات Off و يا
On را انتخاب كنيد و براي تاييد ماشه اندازه گيري را فشاردهيد.
زماني كه حالت Lock فعال است دستگاه بدون نياز به فشردن

ماشه اندازه گيري دماي هاي هدف را به طور دائم اندازه گيري
مي كند، در اين حالت شما با دكمه هاي بالا و پايين قادر به
تنظيم ميزان انتشار خواهيد بود.دقت كنيد زماني كه در اين حالت
قرار داريد با فشردن ماشه از اين حالت خارج شده و براي اندازه
گيري مجدد بايد ماشه را دوباره فشار دهيد.
●نحوه اندازه گيري: ابتدا ماشه اندازه گيري را فشار دهيد تا
دستگاه روشن شود، سپس ماشه اندازه گيري را نگه داشته و
همزمان دستگاه را براي اندازه گيري هدف مورد نظر رو به آن
نشانه بگيريد، زماني كه ماشه را رها كنيد دستگاه آخرين دماي
اندازه گيري شده را نمايش مي دهد.مراقب باشيد هنگامي كه ليزر
دستگاه روشن به چشم كسي برخورد نكند.
●تذكر: هرچه هدف اندازه گيري شما كوچك تر باشد، بايد
دستگاه را به آن نزديك تر كنيد،همچنين اگر دقت اندازه گيري
اهميت دارد توجه كنيد كه جسم هدف شما بايد حداقل دو برابر
اندازه نقطه ليزر دستگاه باشد.

●ميزان انتشار: ميزان انتشار در واقع ميزان منتشر كردن
انرژي توسط دستگاست كه براي اندازه گيري دماي مواد مختلف
اين مقدار تفاوت مي كند. در ميزان انتشار مربوط به بعضي از
مواد را ارائه مي كنيم.

●تذكر: اين دستگاه براي اندازه گيري دماي سطوح براق و پوليش
شده مانند فولاد زنگ نزن،آلمينيوم،.. توصيه نمي شود. همچنين
وجود بخار و يا گرد و غبار و يا دود باعث بروز خطا در اندازه گيري
دستگاه مي شود.
●درآخر ذكر اين نكته را يادآور مي شويم كه آگر دستگاه نيازمند
تعمير است،بايد توسط افراد متخصص تعمير شده وهمچنين براي
تميز كردن دستگاه از يك پارچه خشك استفاده كنيد.