راهنمای استفاده از دستگاه DT-8859

 

●مقدمه:
اين دما سنج قادر به اندازه گيري دماي اجسام و سطوح
بدون تماس با آن و با استفاده از اشعه مادون قرمز مي باشد،شما
با فشردن يك ماشه قادر به اندازه گيري دما خواهيد بود. ليزر
موجود در دستگاه كمك به افزايش دقت اندازه گيري در اندازه
گيري دماي دستگاه مي شود. اين دستگاه به ويژه مناسب براي
اندازه گيري اجسام در حال حركت و يا اجسامي است كه به هر
نحوي دسترسي به آن مشكل و دشوار است.
●از ويژگي هاي اين دستگاه مي توان به تشخيص سريع
دما،داشتن ليزر براي افزايش دقت اندازه گيري،قابليت اندازه
گيري دردو واحد سانتي گراد و فارنهايت،طراحي مدرن،قابليت
تنظيم ميزان انتشار انرژِي و نشان دادن بيشترين دماي اندازه
گيري شده مي باشد. اين دستگاه داراي نور پس زمينه و تنظيم
آلارم دمايي است.
اين دستگاه مناسب براي استفاده در آماده سازي غذا ها،بازرسان
آتش نشاني، ريخته گري پلاستيك، محاسبه دماي چاپ،جوهر
ها،تعميرات ناوگان هاو… مي باشد.

●هشدار:
هنگامي كه ليزر دستگاه روشن است احتياط لازم را رعايت
كنيد،مواظب باشيد اشعه ليزر به درون چشم افراد برخورد نكند،
همچنين از ورود ليزر دستگاه محل هاي خطرناك از قبيل گاز
منفجره خودداري كنيد.
●نکات ايمنی:
1 -مواظب باشــيد اشــعه دســتگاه به چشــمان افراد و حيوانات
برخورد نكند،همچنين هنگام اندازه گيري دماي ســـطوحي براق
كه قابليت منعكس كردن اشعه ليزر را دارند،احتياط كنيد.
2 -از برخرود اشـــعه ليزر به محفظه گاز هاي منفجره خودداري
شود.

●معرفي دستگاه:

1-سنسور مادون قرمز
2-نشانه گر ليزر
(LCD)نمايشگر-3
4-دكمه پايين
5-دكمه بالا
6-دكمه حالت (Mode (
7-دكمه ليزر/نور پس زمينه
8-ماشه اندازه گيري
9-دستگيره
10-كاور باتري

●نمايشگر :

1
2-دستگاه در حال اندازه گيري است.
3-انتشار(ضريب تشعشع)
4-ضعيف بودن باتري،حالت قفل و
فعال بودن ليزر
5-نور پس زمينه روشن است.
6-واحد اندازه گيري دما
7-آلارم دماي پايين و بالا
8-عدد مربوط به حداكثر،حداقل،متوسط دما و اختلاف بين
بيشترين و كمترين دماي اندازه گيري
Max,Min,Avg,Dif,HAL,LAL هاي سمبل-9
10 -دماي فعلي اندازه گيري شده

●نحوه كار با دستگاه:
براي اندازه گيري دمايي كافيست دستگاه را به سوي هدف مورد
نظر نشانه گرفته و ماشه اندازه گيري را فشار دهيد.علاوه بر اين
دستگاه داراي قابليت هاي مختلفي بوده كه به تشريح هر يك از
آن ها مي پردازيم:
1-انتشار انرژي(ضريب تشعشع (EMS :((براي اندازه گيري
صحيح دمايي مواد مختلف بايد همواره به ياد داشته باشيد كه
بايد ضريب تشعشع دستگاه را متناسب با آن ماده تنظيم نماييد.
براي تنظيم ضريب تشعشع دكمه مود را فشار داده تا EMS در
گوشه پايين و سمت چپ نمايش داده شود سپس با استفاده از
دكمه هاي بالا و پايين آن را تنظيم نماييد.
2-تنظيم آلارم دما بالا و پايين: قابليت تنظيم آلارم بالا و
پايين بدين صورت است كه شما يك دماي مرجع را تعيين كرده
و اگر دماي هدف شما از آن دما بالاتر و يا پايين تر باشد دستگاه
هشدارداده و بوق مي زند.براي فعال كردن اين قابليت ابتدا كاور
باتري را باز نموده و سپس سوئيچ Alarm Set در حالت On
قرار دهيد و سپس دكمه مود را فشار داده تا يكي از عبارت هاي

L) آلارم بالا) و يا LAL) آلارم پايين) در گوشه سمت چپ و
پايين صفحه نمايش داده شود سپس با استفاده از دكمه هاي
بالا و پايين ميزان دما مرجع (نشان داده شده در قسمت پايين
صفحه و سمت چپ) را تنظيم نماييد.
3-حالت قفل: حالت قفل يا Lock بدين صورت است كه شما
براي اندازه گيري دمايي لازم نيست ماشه اندازه گيري را به طور
مداوم نگه داريد و در اين حالت دستگاه به طور مستمر و بدون
خاموش شدن دما را اندازه گيري مي كند تا زماني كه شما ماشه
اندازه گيري فشار دهيد و يا دستگاه را از حالت قفل خارج كنيد.
براي قرار دادن دستگاه Lock كافيست كاور دستگاه را باز نموده
و سوئيچ Lock را در حالت On قرار دهيد.
4-Dif,Avg,Min,Max :هر كدام از اين نماد ها به ترتيب از
راست به چپ نشان دهنده اختلاف دمايي بين بيشترين و
كمترين دماي اندازه گيري شده،متوسط دماي اندازه گيري
شده،حداقل دماي اندازه گيري شده و بيشترين دماي اندازه
گيري شده مي باشد.

5-تغيير واحد اندازه گيري:كاور باتري را باز نموده سپس
سوئيچ Temperature را بر روي درجه سانتي گراد و يا
فارنهايت سوئيچ كنيد.
6-فعال كردن ليزر و پس زمينه: اگر دكمه قرمز رنگ را فشار
دهيد براي بار اول ليزر دستگاه فعال شده و اگر براي دوم فشار
دهيد نور پس زمينه فعال مي شود،براي بار سوم ليزر دستگاه
خاموش و براي بار چهارم نور پس زمينه خاموش خواهد شد و
به همين ترتيب ….

●جدول مربوط به ميزان مناسب ضريب تشعشع
براي مواد مختلف:

●تذكر:هرچه هدف اندازه گيري شما كوچك تر باشد، بايد دستگاه
را به آن نزديك تر كنيد،همچنين اگر دقت اندازه گيري اهميت دارد
توجه كنيد كه جسم هدف شما بايد حداقل دو برابر اندازه نقطه ليزر
دستگاه باشد.

●تذكر:هرچه هدف اندازه گيري شما كوچك تر باشد، بايد دستگاه
را به آن نزديك تر كنيد،همچنين اگر دقت اندازه گيري اهميت دارد
توجه كنيد كه جسم هدف شما بايد حداقل دو برابر اندازه نقطه ليزر
دستگاه باشد.

●تذكر:هرچه هدف اندازه گيري شما كوچك تر باشد، بايد دستگاه
را به آن نزديك تر كنيد،همچنين اگر دقت اندازه گيري اهميت دارد
توجه كنيد كه جسم هدف شما بايد حداقل دو برابر اندازه نقطه ليزر
دستگاه باشد.