راهنمای استفاده از دستگاه DT-8835

 

●معرفي:
دستگاه 8835-DT قادر به اندازه گيري سطوح اجسام
بدون نياز تماس با آن هاست.همچنين ليزري در دستگاه براي
افزايش دقت اندازه گيري شما تعبيه شده است.همچنين دستگاه
8835-DT مجهز به ترموكوپل K TYPE مي باشد كه محل اتصال
اين ترموكوپل در قسمت انتهايي دستگاه مي باشد. كاربرد اين
دستگاه در صنعت هاي غذايي،صنايع ريخته گري
پلاستيك،آسفالت،ديزل و همچنين براي بازرسان ايمني و ماموران
آتش نشاني مناسب مي باشد.
●ويژگي ها:
1-دقت اندازه گيري بالا
2-اندازه گيري دما به كمك ترموكوپل K TYPE
3 -طراحي و ساختار مدرن
4 -نشانه گر ليزر
DATA HOLD قابليت داراي- 5
6-خاموش شدن خودكار
7-نمايش دما در دو واحد سانتي گراد و فارنهايت

8-قابليت تنظيم مقدار انتشار انرژي از 1.0 تا 0.1
ها داده MAX/MIN/DIF/AVG ثبت قابليت-9
10-قابليت ذخيره 20 داده اندازه گيري شده
11-داراي نور پس زمنيه
0.1°C(0.1°F) گيري اندازه دقت داراي- 12
High and Low Alarm-13
14-قابليت تنظيم انتشار انرژي

●معرفي دستگاه:

1-سنسور اشعه مادون قرمز
2-نشانه گر ليزر
LCD-3
4-دكمه پايين
5-دكمه بالا
6-دكمه حالت
7-دكمه ليزر/نورپس زمينه
8-ماشه اندازه گيري
9-محل گرفتن دستگاه
10-كاور باتري

●نمايشگر

1
2-دستگاه در حالت اندازه گيري قرار دارد.
3-ميزان انتشار انرژِي (به طور مثال دستگاه 88 درصد انرژي اشعه
را ساطع مي كند.)
4-نماد واحد هاي دمايي سانتي گراد و فارنهايت
5 -نماد ميزان انتشار(Emissivity (و تنظيم مقدار آن
6-حالت قفل(Lock (و ليزر دستگاه فعال مي باشد.
High and Low Alarm نماد-7
8 -عدد مربوط به AVG/DIF/MIN/MAX داده ها بسته به آن
كه دستگاه در كدام حالت قرار گيرد.
9-نماد هاي مربوط به مقدار انتشار(EMS،(حداقل ويا حداكثردما
اندازه گيري(MAX/MIN(

توسط دماي اندازه گيري شده(AVG (و HALوLAL مربوط به
و High and Low Alarm
نماد Log براي ذخيره سازي داده هاي اندازه گيري
10-دماي اندازه گيري
11-باتري دستگاه ضعيف است.

●ليزرو نور پس زمينه:
ابتدا ماشه اندازه گيري دستگاه را فشار دهيد تا دستگاه روشن شود.
در اين هنگام شما در يك تناوب چهارتايي قادر به تنظيم ليزر و نور
پس زمينه خواهيد بود به طوري كه اگر براي بار اول دكمه ليزر/نور
پس زمينه را فشار دهيد ابتدا نور پس زمينه روشن،براي بار دوم ليزر
دستگاه روشن مي شود و اگر براي بار سوم اين دكمه را فشار دهيد
نور پس زمينه خاموش شده و در نهايت براي بار چهارم ليزر دستگاه

خاموش مي شود. با فشردن متوالي اين دكمه همين عملكرد هاي
ذكر شده به توالي تكرار خواهند شد.
●تنظيمات مقدار انتشار انرژي:
زماني كه دستگاه روشن است دكمه مود را فشار داده تا عبارت EMS
در گوشه سمت چپ دستگاه ظاهر شود سپس با دكمه هاي بالا و
پايين ميزان انتشار را تنظم نماييد.
:High and Low Alarm به مربوط تنظيمات●
قابليت Alarm High اين امكان را به شما مي دهد كه اگر دماي
سطح جسمي از يك حد معيني(كه قادر به تنظيم آن هستيد) بالاتر
رود دستگاه بوق زده و به شما هشدار دهد به مشابه همين امكان
قابليت Alarm Low به شما هشدار مي دهد كه دماي سطح
جسمي از يك حد معين پايين تر رفته است يا خير.
نحوه تنظيم بدين شكل است كه زماني كه دستگاه روشن است دكمه
مود را مرتبا فشار دهيد تا زماني كه عبارت HAL در گوشه سمت
چپ دستگاه ظاهر شود سپس با كمك دكمه بالا و پايين عدد مورد
نظر خود را تنظيم نماييد (پيش فرض دستگاه براي اين قابليت دماي
C°300 مي باشد.) به مشابه همين عملكرد براي تنظيم Low
Alarm بايد دكمه مود را فشار داده تا عبارت LAL در گوشه سمت

چپ دستگاه ظاهر شود.(دماي پيش فرض نيز در گوشه سمت راست
دستگاه نمايش داده شده و معمولا C°00 بوده و قابليت تغيير دارد.)
●AVG/DIF/MIN/MAX :اين قابليت ها در واقع نشان دهنده
يك داده خاص از بين همه داده هاي اندازه گيري شده توسط
دستگاه مي باشد،كه به ترتيب از چپ به راست: حداكثر دماي اندازه
گيري شده،حداقل دماي اندازه گيري شده،تفاضل بين حداقل و
حداكثر دماي اندازه گيري شده و در آخر متوسط دماي اندازه گيري
شده توسط دستگاه مي باشد كه براي ديدن اين داده ها كافيست
دكمه مود را زده و عدد مربوط به هر داده را در گوشه سمت چپ
مشاهده كنيد.
●روش ذخيره كردن داده هاي اندازه گيري:
دكمه مود را مرتبا فشار داده تا دستگاه در حالت Log قرار بگيرد
سپس ماشه اندازه گيري دستگاه را فشار داده تا دستگاه در حالت
اندازه گيري(Scan (قرار بگيرد، در زماني كه دستگاه در حالت Log
قرار گرفته و همچنين شما ماشه اندازه گيري را فشار مي دهيد دكمه
ليزر/نور پس زمينه را فشار دهيد در اين هنگام دستگاه بوق زده و
دماي اندازه گيري شده در آن لحظه در دستگاه ذخيره مي شود و
در گوشه سمت راست و پايين صفحه نمايش داده مي شود. زماني

كه دستگاه در حالت Log قرار دارد در پايين آن يك عدد از 01 تا
20 متغير است مشاهده مي كنيد(تعداد داده هاي اندازه گيري) براي
ذخيره كردن داده دوم بايد دكمه بالا را فشار داده تا عدد 02 به
نمايش در بيايد و سپس عمل ذخيره سازي را تكرار كنيد و براي
ذخيره داده سوم تا بيستم نيز بايد اعداد از 03 تا 20 تغييردهيد زيرا
دستگاه حافظه ذخيره سازي 20 داده را دارد و در هر مرتبه داده
بايد در شماره مربوط به خود ذخيره گردد.وقتي دستگاه در همان
حالت قرار دارد براي مشاهده داده هاي ذخيره شده مي توانيد با
فشار دادن دكمه هاي بالا و پايين داده هاي ذخيره شده را ببينيد.
●حذف تمامي داده ذخيره شده: هنگامي كه دستگاه در حالت
Log قرار دارد ماشه اندازه گيري را فشار داده و همزمان دكمه پايين
را فشار دهيد سپس بعد از آنكه دستگاه 0را نمايش داد دكمه ليزر
و نور پس زمينه را فشار دهيد،دستگاه بوق زده و تمامي داده ها پاك
مي شود.
●تنظيمات حالت LOCK و تغيير واحد اندازه گيري:
در حالت Lock شما نياز به فشردن ماشه براي اندازه گيري نداريد
و دستگاه بدون خاموش شدن به طور دائم عمل اندازه گيري را (با

فشار دادن ماشه، نور پس زمينه و ليزر روشن ميشود،اگر از قبل فعال
بوده باشد) تكرار مي كند.
سه سوئيج در قسمت نشان داده شده در دستگاه وجود دارد كه
سوئيچ اول مربوط به تغيير واحد اندازه گيري، سوئيچ دوم مربوط به
خاموش و روشن نمودن حالت Lock و سوئيچ سوم مربوط فعال و
يا غيرفعال كردن LAL و HAL مي باشد.
براي فعال كردن حالت Lock و يا قابليت LAL و HAL سوئيچ
دستگاه را به سمت راست قرار
دهيد،همچنين با جابجايي سوئيچ اول مي توانيد واحد هاي اندازه
گيري را تغيير دهيد.

:(TYPE k)ترموكوپل●
در قسمت انتهايي دستگاه ورودي ترموكوپل قرار دارد،ترموكوپل با
توجه قطب هاي درج شده بر روي دستگاه متصل كنيد.سپس دكمه
مود را مرتبا فشار دهيد تا Tk در قسمت پاييني دستگاه ظاهر شود
و دماي اندازه گيري شده توسط ترموكوپل را مشاهده كنيد اگر به
هردليلي اتصال ترموكوپل با دستگاه به درستي صورت نگيرد دستگاه
—- را نمايش مي دهد.
●نحوه اندازه گيري:
دستگاه را رو به هدف نشانه گرفته و ماشه اندازه گيري را فشار داده
و نگه داريد. در هنگام اندازه گيري عبارت SCAN در گوشه سمت
راست وبالاي صفحه نمايش داده مي شود. نكته اي شايان ذكر است
كه اگر تفاوت بسيار زيادي بين دماي اندازه گيري شده توسط
ترموكوپل و دماسنج باشد بايد ميزان انتشار (Emissivity (را به
درستي تنظيم نماييد زيرا هر جسمي يك ميزان خاصي از انتشار
انرژِي را لازم دارد.

●تكنولوژي و فناوري:
اين دستگاه قابليت اندازه گيري دماي سطوح اجسام را دارد،طريقه
اندازه دستگاه بدين صورت است كه دستگاه به سمت جسم انرژي
اشعه مادون قرمز را ساطع كرده و بازتاب آن را دريافت مي
كند،سپس اين انرژي بازتاب شده از سطوح اجسام توسط دستگاه
دريافت شده و سپس به سمت يك آشكارگر درون دستگاه رفته و
دستگاه اين اطلاعات را بازخواني كرده و آن را به صورت يك دما به
شما نشان مي دهد.

●جدول دقت و خطاي اندازه گيري:

 

●هرچه فاصله دستگاه از اجسام بيشتر شود،محدوده اندازه گيري
دمايي دستگاه بزرگتر مي شود.

●براي پيدا گرم ترين نقطه يك منطقه،بايد دستگاه را به بيرون از
آن ببريد و عمل اندازه گيري را انجام دهيد،به طور مثال براي پيدا
گرمترين نقطه يك اتاق بايد آن را به بيرون از اتاق برده و قسمت
هاي مختلف آن را اندازه گيري كنيد.
●ذكر اين نكته ضروري است كه اين دستگاه براي سنجش دماي
سطوح بسيار براق و پوليش شده توصيه نمي شود. همچنين اين
دستگاه دماي داخل سطوح شفاف را نشان نمي دهد به طور مثال
وقتي مي خواهيد دماي آب درون يك ليوان را اندازه گيري بايد
مستقيما دستگاه را به سمت آب نشانه بگيريد نه ليوان،زيرا دستگاه

دماي سطح ليوان را به شما نمايش مي دهد نه آب درون آن را،مشابه
همين حالت در اندازه گيري دماي يك اتاق از پشت شيشه پنجره
آن نيز وجود دارد.

●تعويض باتري:
هنگامي كه باتري دستگاه ضعيف شود،نماد باتري بر روي صفحه به
نمايش در خواهد آمد،در اين هنگام كاور باتري را باز نموده و باتري
جديد را مطابق و مشابه باتري قبل در آن جايگذاري كنيد.