راهنمای استفاده از دستگاه DT-3386

 

معرفي:

دستگاه 3386-DT قابليت اندازه گيري جريان مستقيم تا سقف 1000A
و جريان متناوب تا سقف 3000A را داراست.دستگاه 3386-DT قابليت
اندازه گيري ولتاژ هاي متناوب، مستقيم، مقاومت، فركانس، ظرفيت خازن،
فركانس،دما و تست ديود را داراست.
●نكات ايمني:
1-از اندازه گيري هاي خارج از محدوده استاندارد دستگاه خودداري
نماييد.
2-هنگامي كه دستگاه در حالت اندازه گيري مقاومت مي باشد از اعمال
هرگونه ولتاژ به آن خودداري نماييد.
3-هنگامي كه دستگاه بلا استفاده است را آن را خاموش نماييد.
4-از اندازه گيري جريان در مداري هايي كه ولتاژ آن بيش از 600 ولت
مي باشد خودداري نماييد.
5-قبل از تعويض باتري يا فيوز تمامي كابل ها را از دستگاه جدا نماييد.

6-قبل از هرگونه استفاده از سالم بودن دستگاه از لحاظ فني اطمينان
حاصل نماييد.
7-در هنگام كار با ولتاژ هاي بيش از 25VAC و 35VDC بسيار احتياط
نماييد.
8-هنگامي كه قصد تغيير رنج اندازه گيري دستگاه را داريد،ابتدا كابل هاي
تست را از دستگاه جدا كنيد.
9-هنگامي كه به اندازه گيري ولتاژ مشغول هستيد دستگاه را بر روي
حالتResistance سوئيچ نكنيد.
10-دستگاه را دور از دسترس كودكان قرار دهيد.

 

●جدول مشخصات فني دستگاه:

●معرفي دستگاه:

1-ردياب ولتاژ سنج غير تماسي
2-كلمپ
3- LED چراغ
4-نشانگر غير تماسي ولتاژ
5-دكمه بلوتوث و چراغ دستگاه
6-ماشه كلمپ(باز و بسته كلمپ دستگاه)
7-سوئيچ چرخان دستگاه
8-دكمه ثابت كردن داده ها و نور پس زمينه
Mode دكمه-9
Peak/INRUSH دكمه-10
Relative/Hz دكمه-11
MAX/MIN دكمه-12
LCD نمايشگر-13
14-ورودي جك COM
V,Hz%,°F/°C,ꭥ ورودي-15
16-ورودي جك 3000ACA
17-پراب

●نمايشگر دستگاه:

●نحوه كار:
1-اندازه گيري جريان:
ابتدا سوئيچ چرخان دستگاه بر روي DC/AC 1000A قرار دهيد.سپس
باتوجه به نوع جريان هدف با استفاده از دكمه Mode يكي ا زحالت
هاي AC و DC را انتخاب نماييد.با استفاده از ماشه كناري دستگاه فك
دستگاه را باز كرده و كنداكتور مورد نظر را از بين آن رد نماييد و سپس
فك را بسته و سپس مقدار جريان را بخوانيد.
اگر مقدار جريان بالاي 1000A مي باشد سوئيچ را بر روي 3000AAC
قرار دهيد. همچنين اين اندازه گيري به طور مشابه با استفاده از پراب
دستگاه امكان پذير است.

2-اندازه گيري ولتاژ:
ابتدا سوئيچ چرخان دستگاه را بر روي V قرار دهيد.سپس با توجه به
ولتاژ هدف با استفاده از دكمه Mode يكي از حالت هاي AC و يا DC
را انتخاب نماييد.حال كابل سياه را به پايانه COM و كابل قرمز را به
پايانه V متصل كنيد.سپس سر ديگر كابل سياه را به پايانه منفي و سر
ديگر كابل قرمز را به پايانه مثبت هدف متصل كرده و سپس عدد جريان
را بخوانيد.

3-اندازه گيري مقاومت:
ابتدا سوئيچ چرخان را بر روي حالت ꭥ قرار دهيد. حال كابل سياه را به
پايانه COM و كابل قرمز را به پايانه V متصل كنيد.سپس دو سر ديگر
هر يك از كابل ها را بر روي دو طرف هدف قرار داده و عدد مقاومت را
بخوانيد.

4-تست اتصال كوتاه Test continuity
مشابه آنچه در بخش اندازه گيري مقاومت ذكر شد كابل ها را به دستگاه
متصل كنيد و سوئيچ چرخان را روي همان حالت قرار دهيد.. سپس دكمه
Mode را فشار داده و Continuity را انتخاب نماييد. سپس پراب
دستگاه را در ميان هدف قرار دهيد،اگر مقاومت كمتر از ꭥ50 باشد دستگاه
بوق خواهد زد.

5-تست ديود:
ابتدا سوئيچ چرخان را بر روي حالت ꭥ قرار دهيد و كابل هاي تست را
مانند آنچه در بخش اندازه گيري مقاومت بيان شد متصل نماييد.
سپس با استفاده از دكمه Mode حالت Test diode انتخاب نماييد.

سپس دو سر كابل ها را بر روي دو سر ديود مورد نظر قرار دهيد و بار
ديگر اينكار را انجام داده با اين تفاوت كه دو سر كابل ها بر عكس مي
كنيد.اگر در هر دو حالت دستگاه 0L نمايش داده شد ديود معيوب و اگر
در يك حالت عددي در بازه 800V.1-400V.0 و در حالت ديگر 0L
نمايش داده شود ديود سالم است. اگر در هر دو حالت عددي كوچك
نمايش داده شود ديود احتمالا اتصال كوتاه شده است.

6-اندازه گيري ظرفيت:
كابل سياه را به پايانه COM و كابل قرمز را به پايانه متصل نماييد.
دستگاه را بر روي حالت سوئيچ نماييد.دو سر ديگر كابل را بر روي
دوسر خازن مورد نظر قرار داده و عدد ظرفيت را بخوانيد.

7-اندازه گيري فركانس:
ابتدا سوئيچ چرخان دستگاه را بر روي حالت %Hz قرار دهيد.كابل سياه
را به پايانه COM و كابل قرمز را به پايانه Hz متصل نماييد. سپس دو
سر ديگر كابل را بر روي دو سر هدف مورد نظر قرار داده و عدد فركانس
را بخوانيد.همچنين مي توانيد با استفاده از دكمه Mode % را انتخاب
كرده و Ratio Duty را مشاهده كنيد.

8-اندازه گيري با استفاده از دما سنج k-Type :
ابتدا سوئيچ دستگاه را بر روي Temp قرار دهيد. با استفاده از دكمه
Mode يكي از حالت هاي F°يا C °انتخاب نماييد. سپس دماسنج را به
پايانه هاي دستگاه متصل كنيد.دقت كنيد كه پايانه هاي هم نام به
درستي متصل شده باشند. سپس دماسنج را با هدف مورد نظر خود
تماس داده و عدد دما را مطالعه كنيد.

:Data Hold●
با استفاده از دكمه Hold مي توانيد داده اندازه گيري شده را بر روي
نمايشگر دستگاه ثابت نماييد.