راهنمای استفاده از دستگاه DT-3355

 

نكات ايمني:
1 -در تمامي مواقع كار با دستگاه،توجه ويژه به ايمني و امينت
دستگاه براي حفظ سلامت شما ضروري است.
2 -هر محدوده اي ازاندازه گيري دستگاه شرايط خاص محيطي
مربوط خود را داراست،لطفا هنگام اندازه گيري با دستگاه به آن
شرايط توجه كنيد.
3-به نكات ايمني درج شده در پشت دستگاه،توجه شود.
4 -قبل از بوت شدن دستگاه،ماشه آن را براي 1يا 2بار فشار
داده،تا از بسته بودن فك هاي آن مطمئن شويد.
5 -در زمان بوت شدن دستگاه،ماشه دستگاه را فشار ندهيد،و يا
هيچ سيمي به فك دستگاه نبنديد.
6 -زماني دستگاه براي كار آماده است كه نماد “ꭥ OL “نمايش
داده شود،قبل از اين زمان هيچ گونه اشيايي نبايد به فك دستگاه
بسته شود.

7 -فك هاي دستگاه در تماس با اشيا بايد كاملا تميز باشند،و در
برخورد با اشيا خورنده و زبر براق (پوليش شده) نباشند.
8-از ضربه خوردن دستگاه به ويژه جك ها و محل تماس آن ها
دوري كنيد.
9 -هنگامي كه دستگاه مشغول به اندازه گيري است،صداي وزوز
مانندي از آن شنيده مي شود كه طبيعي است.
10-جريان گذرنده از سيم نبايد بالاتر از حد مجاز براي دستگاه
باشد.
11 -اگر براي مدت طولاني از دستگاه استفاده نمي كنيد،باتري
هاي آن را در بياوريد.
12 -در صورت ايجاد هر گونه نقص فني در دستگاه،تعمير آن
فقط بايد توسط افراد متخصص صورت بگيرد.

● ويژگي ها و خصوصيات دستگاه:

√:داراي آلارم شنيداري براي اتصال كوتاه
● جدول مربوط به جريان و مقاومت هاي حدودي
در مقياس هاي مختلف و برخي خصوصيات:
محدوده اندازه گيري مقاومت: ꭥ1200ꭥ-01.0
0.001 :Resolution حداكثر
محدوده جريان اندازه گيري شده: 0A.20-00.0
فركانس جريان: 60Hz/50Hz
قابليت ذخيره سازي اطلاعات:99بار
زمان اندازه گيري:5.0ثانيه

حدوده تنظيم مقاومت بحراني:ꭥ199ꭥ-1
محدوده تنظيم جريان بحراني: 499-1 ميلي آمپر
10%RH-90%RH:نسبي رطوبت ميزان
طول فك ها: فك طولي:28 ميلي متر و فك دايره اي:32ميلي
متر
وزن خالص(شامل باتري ها):1160gفك طولي و 1120gفك
دايره اي
ابعاد:( با احتساب جك
285mm*85mm*56mm:((LWH)طولي
Data upload interface:RS232

 

معرفي ساختار و ظاهر دستگاه:
(Long pincers jaw) طولي) فك(گيره:1
2:جك دايره اي شكل:32mm
3 :ماشه
4:دكمه هلد (HOLD (
5:دكمه پاور
6 :دكمه مموري:براي دسترسي به اطلاعات و يا حذف داده ها
7:دكمه آلارم:براي فعال كردن آلارم/خاموش كردن آلارم/تنظيم
آلارم بحراني(Alarms critical(
8 :دكمه اندازه گيري مقاومت
9:دكمه اندازه گيري جريان
10 :صفحه نمايشگر

معرفي و توضيح نماد ها در صفحه نمايشگر:
1:آلارم
2:كم بودن باتري و ولتاژ
3:حافظه ذخيرسازي پر شده است
4:دسترسي به داده ها(access data(
5:عدد مر بوط به تعداد داده هايي كه دستگاه مي تواند ذخيره
كند.(بيشترين اين عدد 99 است)
6:واحد جريان
7:واحد مقاومت
8:صداي مربوط نويز (signal Noise(
9:فعال بودن دكمه هلد(براي حفظ اطلاعات)
10:باز بودن جك (فك) دستگاه
11:جريان مستقيم
(metrication decimal point)اعشار نقطه:12
13:اعداد ديجيتالي
14:جريان متناوب

در زماني كه نماد شماره 10) باز بودن جك ها)نمايانگر
باشد،دستگاه قادر به ادامه اندازه گيري نيست،اين نماد ممكن است
بر اثر كثيفي جك ها،يا بسته نبودن كامل آن باشد.
●“Er ”اين نماد مربوط به زماني است كه دستگاه دستگاه به
درستي بوت نشده،كه ممكن است بر اثر باز بودن جك ها و يا
فشردن ماشه در هنگام بوت شدن باشد.
●هنگامي كه ولتاژ باتري شما كمتر از 3.5ولت باشد،نماد باتري
(شماره2 (در صفحه دستگاه ظاهر مي شود كه بايد نسبت به
تعويض آن اقدام كنيد،در غير اين صورت ممكن است كه دستگاه
داده هاي اندازه گيري شده را به درستي نشان ندهد و داراي خطا
باشد.
●“ꭥ OL”نماد اينست كه مقاومت اندازه گيري شده بيش از حد
مجاز براي دستگاست.
●“ꭥ01.L0 ”نشان دهنده اينست كه مقاومت اندازه گيري شده
پايين تر از حد مجاز براي دستگاست.
●“A OL”نشان دهنده اينست كه جريان اندازه گيري شده بيشتر
از حد مجاز دستگاست.
●هنگامي كه پارامتر هاي اندازه گيري شده بالاتر از حد بحراني
باشد، نماد آلارم در دستگاه ظاهر شده و بوق مي زند.

نماد شماره 4 مربوط به تعداد داده هاي قابل دسترسي
(data access(مي باشد و نيز تعداد ذخيره سازي آنست.

نحوه كار:

 ابتدا دكمه پاور دستگاه را براي بوت شدن آن فشار
دهيد.
ابتدا دستگاه كه روشن و در حال بوت شدن است،تصوير شماره 1
بر صفحه نمايشگر آن پديدار مي شود
هنگامي كه تصوير شماره 2 بعد از بوت شدن بر روي صفحه قابل
مشاهده باشد،به معناي آن است كه دستگاه به صورت اتوماتيك
كاليبره شده و عمل بوت شدن به درستي انجام شده و دستگاه
آماده به كار است. اگر تصوير شماره 3 بر روي صفحه نمايشگر
مشاهده شد،به معناي آنست كه دستگاه به درستي بوت نشده
است و بايد آن را دوباره بوت كنيد. تصوير شماره 4 مربوط دقت
اندازه گيري دستگاه در هنگام اندازه گيري مقاومت هاي
بالاست.(دقت اندازه گيري دستگاه در اين حالت ꭥ1 مي باشد.)

براي خاموش كردن دستگاه دكمه پاور آن را مجددا فشار
دهيد. اگر دستگاه در وضعيت هلد (state HOLD (باشد بايد بار
ديگر ديكمه هلد را فشار داده تا دستگاه از اين حالت خارج شده و سپس دستگاه را خاموش كنيد. لازم به ذكر است كه پنج دقيقه
بعد از بوت شدن دستگاه،اگر با آن كار نكنيد،صفحه به حالت
چشمك زدن (sate Blinking (براي كاهش مصرف باتري قرار
گرفته و سي ثانيه بعد از اين حالت خاموش مي شود،با فشردن
دكمه پاور خاموش شدن را به تاخير مي اندازيد و دستگاه اماده
ادامه كار است.
● روش اندازه گيري مقاومت حلقه :

بعد از بوت شدن
دستگاه نماد “ꭥ OL“را نمايش مي دهد،ماشه را فشار داده تا فك
ها باز شوند،شپس هدف را به ببنديد و مقاومت را بخوانيد.

اگر براي اطمينان از صحت درستي محاسبات دستگاه ضروري
ديديد كه آن را تست نماييد.
مي توانيد از يك حلقه كه مقاومت اسمي آن را مي دانيد استفاده
كنيد(شكل5 (
به طور مثال اگر مقاومت حلقه ꭥ1.5 باشد كه داراي يك مقاومت
نرمال است(مقاومت نرمال،مقاومتي است كه در دماي 20 درجه
سانتي گراد اندازه گيري شده باشد)
آن را مطابق شكل در دستگاه قرار دهيد،اگر دستگاه اعداد 5 يا
2.5 را نيز نشان بدهد طبيعي و نرمال است.
●چند نكته هنگام كار با دستگاه:
● لازم به ذكر است كه اگر مقاومت هدف بيشتر از حد بحراني
(Critical (باشد آلارم دستگاه فعال شده و دستگاه شروع به بوق
زدن مي كند.
●در حالت هلد (HOLD(نياز است بار ديگر دكمه هلد را فشار
دهيد تا از اين حالت خارج شده و شروع ادامه اندازه گيري نماييد.
●در حالت دسترسي به اطلاعات (data access(كه در صفحه
دستگاه به صورت “MR“نمايش داده مي شود لازم است بار ديگر دكمه مموري (MEM(فشار دهيد و به ادامه اندازه گيري مشغول
شود.
●براي غير فعال كردنن آلارم لازم دكمه آلارم (AL(را به مدت
سه ثانيه نگه داريد.
●زماني كه دستگاه در حالت اندازه گيري جريان سوييچ شده
است،دكمه ꭥرا فشار داده تا در حالت اندازه گيري مقاومت قرار
گيرد.
●روش اندازه گيري جريان:

بعد از بوت شدن دستگاه، دكمه
“A“را فشار دهيد،تا دستگاه در حالت اندازه گيري جريان قرار
بگيرد،بعد از مدتي “00mA.0“را نمايش مي دهد،در اين هنگام
ماشه را فشار دهيد و هدف را در داخل فك ها قرار دهيد و جريان
را بخوانيد.“OLA”نشان دهنده اينست كه جريان بيش از حد
مجاز براي دستگاه است. نكات ذكر شده در بالا نيز هنگام كار
براي اندازه گيري جريان نيز صادق است.

روش ذخيره كردن اطلاعات(storage Data :(در اين
حالت بعد شما ابتدا وقتي جريان مقاومتي اندازه گرفتيد،ابتدا
دكمه هلد را فشار دهيد،عبارت “HOLD“در صفحه دستگاه
نمايش داده مي شود،در اين زمان جريان و مقاومت اندازه گيري
شده به عنوان يك داده در دستگاه ذخيره مي شود، سپس بار
ديگر دكمه هلد را فشار دهيد تا از اين حالت خارج شود .
به ادامه اندازه گيري بپردازيد،حال اگر بار ديگر دكمه هلد را فشار
دهيد، همانند بار قبل جريان يا مقاومت اندازه گيري شده به
عنوان يك داده ذخيره شده و يك بار ديگر فشار دادن دكمه هلد
مي توانيد به ادامه اندازه گيري بپردازيد و به همين ترتيب…
●به عنوان مثال در شكل رو به رو ꭥ16.0 اولين داده ذخيره شده
و 278mA آخرين داده ذخيره شده در دستگاه است. لازم به ذكر
است هنگامي كه آخرين داده (داده 99 (را در دستگاه ذخيره
نموديد،“MEM ”در نمايشگر دستگاه شروع به چشمك زدن مي
كند كه به معناي پر بودن حافظه دستگاه مي باشد.

روش خواندن داده هاي ذخيره شده:
براي خواندن داده هاي ذخيره شده دكمه مموري (MEM (فشار
دهيد. همانطور كه در شكل مي بينيد 016.0 به عنوان اولين
داده ذخيره شده نشان داده مي شود.
با فشار دادن دكمه هاي راست و چپ (دكمه هاي “A“و ꭥ”) مي
توانيد داده هاي ذخير شده قبلي و يا بعدي را مشاهده كنيد. اگر
داده ذخيره شده اي وجود نداشته باشد دستگاه علامت خط چين
همانطور كه در شكل مي بينيد،نشان مي دهد.

●روش تنظيم كردن آلارم: براي تنظيم كردن آلارم
دستگاه،دكمه“AL ”بعد از آنكه دستگاه بوت شد براي سه ثانيه
نگه داريد. در اين هنگام اعداد را روي صفحه نمايشگر شروع به
چشمك زدن مي كند و شما اعداد را به ترتيب بزرگي ارزش
مكاني آن تنظيم مي كنيد.(مطابق شكل)ععدي كه چشمك مي
زند را به كمك دكمه چپ و راست از 0 تا 9 تنظيم كرده، و با فشردن دكمه“AL”به سراغ عددي بعدي (داراي ارزش مكاني
كوچك تر) برويد. بعد از آنكه اعداد و حالت بحراني را تنظيم
كرديد دكمه“AL ”را براي سه ثانيه نگه داريد تا تغييرات مورد
نظر شما اعمال شود.سپس دكمه پاور دستگاه را براي خروج از
حالت تنظيم آلارم فشار دهيد. لازم به ذكر است كه اگر درحالت
data Accessهستيد دكمه مموري را براي خروج از اين حالت
فشار دهيد،سپس آلارم مورد نظر خود را تنظيم نماييد. براي آنكه
مشخص كنيد عددي كه به عنوان آلارم بحراني مشخص كرديد
براي جريان يا مقاومت است،دكمه “AL“را فشار دهيد و آن را
تنظيم كنيد.

پاك كردن داده هاي ذخيره شده: براي پاك كردن داده هاي
ذخيره شده،دكمه پاور و مموري را به طور همزمان نگه داريد،در
اين هنگام دستگاه به صورت اتوماتيك تمامي داده ها حذف مي
كند.

روش هاي اندازه گيري مقاومت:
اساس روش اندازه گيري مقاومت مسير بسته به صورت زير مي
باشد:
فك دستگاه متشكل از دو بخش ولتاژ سيم پيچ و جريان سيم پيچ
مي باشد.بخش سيم پيچ ولتاژ،سيگنال القايي را به وجود آورده و
باعث ايجاد يك پتانسيل(E (مي شود. تحت تاثير پتانسيل (E(
جريان (I (در حلقه به وجود مي آيد.دستگاه دو پارامترI و E را
اندازه گيري كرده و مقاومت را بر اساس فرمول مقابل محاسبه مي
كند.

●اندازه گيري مقاومت زمين:
Multi-Point Grounding System-1
براي اندازه گيري مقاومت زمين به اين روش كه براي اندازه گيري
در برج هاي انتقال برق،سيستم اتصال كابل هاي زميني ساختمان
ها از كلمپ متر استفاده مي شود. براي اندازه گيري مقاومت به
اين روش ابتدا چهار نقطه به صورت شكل زير حفر مي شود.