راهنمای استفاده از دستگاه DT-1301

 

معرفي:

1 -ال سی دی
2 -عملگر دستگاه كه نحوه اندازه گيري توسط آن تعيين مي
شود.
3 -آشكار ساز: كه درون آن يك ديود سيليكوني قرار دارد.
بيشترين داده خوانده شده نمايش داده مي شود.
:MAX/HOLD دكمه- 4
اگر يكبار ديگر همين دكمه را فشار دهيد، دستگاه به اندازه
گيري خود ادامه مي دهد، در غير اينصورت دستگاه فقط
بيشترين ديتاي اندازه گيري شده را نمايش مي دهد.
5 -دكمه هلد:با زدن اين دكمه دستگاه عمليات خود را متوقف
كرده و داده خوانده شده در همان لحظه را نشان مي دهد.
مي دهد، با يكبار فشردن اين دكمه دستگاه به عمليات خود ادامه
مي دهد.
– با فشردن اين دكمه نحوه اندازه 6 Fc يا Lux تغيير مي دهيد.
گيري دستگاه بر حسب

● اندازه گيري نور:
1 -به كمك دكمه شمار2) نشان داده شده در عكس) رنج اندازه
گيري دستگاه را تعيين نماييد.
2 -آشكار ساز را ( شماره 3 نشان داه شده در شكل) در يك
موقعيت افقي نسبت به منبع نور قرار دهيد.
3 -علامت روشنايي را از ال سي دي دستگاه مشاهده نماييد.
●”ا”در صفحه نمايشگر دستگاه نشانگر ميزان نور ورودي به
دستگاه قويتر و بالاتر است و بايد رنج بزرگتري براي اندازه گيري
انتخاب شود.
● هنگامي كه كارتان با دستگاه تمام مي شود، در پوش آشكار
ساز را بگذاريد. اين آشكار ساز دستگاه داراي فيلتري است كه
باعث مي شود شدت حساسيت آشكار ساز آن را بالا رود. شدت
حساسيت آشكار ساز نيز به صورت منحني زير نمايش داده شده
است.

●باتري: در صورتي كه نماد باتري در اي سي دي دستگاه ظاهر
شود، نسبت به تعويض آن اقدام نماييد

رنج توصيه شده برای شدت نور در چند محل مهم :