راهنمای استفاده از دستگاه DT-901N

 

معرفي:

لطفا قبل از شروع به كار دستگاه به تذكرات
و نكات ايمني توجه كنيد تا از بروز هر گونه آسيب و حادثه جلوگيري
شود.
1-در صورت بروز هر گونه خرابي و يا شكستگي در كابل هاي
تست دستگاه از دستگاه استفاده نكنيد.
2-هنگام اندازه گيري با دستگاه بسيار احتياط كنيد كه با قسمت
هاي فلزي و رسانا تماس نداشته تا باعث شك گرفتگي نشود.
3-هنگام كار توصيه مي شود از پوشش هاي عايق و مناسب
استفاده كنيد.
4-در هنگام كار با ولتاژ هاي 60 ولت(dc (و يا 30 ولت (ac(
بسيار احتياط نماييد.
5-پس از اتمام كار دستگاه را خاموش نماييد،اگر به مدت 30
دقيقه از دستگاه استفاده نشود به صورت خودكار خاموش خواهد
شد.
6-نماد “OL “به معناي اينست كه محدوده اندازه گيري شما
مناسب نبوده و بايد آن را تغيير دهيد.

7-از اعمال ولتاژ و يا اندازه گيري خارج از محدوده اندازه گيري
دستگاه اجتناب نماييد در غير اين صورت باعث آسيب ديدگي
دستگاه خواهد شد.

:Controls and Jacks●
LCD-1
2-سوئيچ دستگاه
3-ورودي جك جريان 10A
4-ورودي جك COM
Positive Input Jack-5
MODE دكمه-6
RANGE دكمه-7
8-دكمه نور پس زمينه و Hold Data
Relative(REL) دكمه-9
10-كاور باتري

نحوه كار با دستگاه:
1-Button Mode:دكمه مود يا حالت براي تعيين يكي از
تعيين ونيز Ohm,diode,continuity,Cap حالات
.باشد مي Dc,Ac,Hz%
2-Button Range:زماني كه دستگاه روشن مي شود به طور
پيش فرض در حالت Ranging Auto قرار مي گيرد،براي تعيين
محدوده اندازه گيري به صورت دستي مي توانيد با كمك اين دكمه
محدوده دلخواه خود را تنظيم نماييد،زماني كه اين دكمه را براي
بار اول فشار دهيد دستگاه از حالت Auto خارج شده و سپس مي
توانيد محدوده مورد نظر خود را تنظيم نماييد.
3-Button Hold Data:زماني كه تصميم داريد داده اندازه
گيري شده در لحظه اي خاص بر روي صفحه نمايشگر دستگاه
ثابت بماند از دكمه HOLD استفاده كنيد.براي خارج شدن از
حالت Hold Data بار ديگر همين دكمه را فشار دهيد.براي
روشن و يا خاموش كردن نور پس زمينه دستگاه دكمه HOLD
براي چند ثانيه نگه داريد.
4-Button Relative:به كمك دكمه Relative شما قادر به
اندازه گيري مقايسه اي خواهيد بود،به اين صورت كه شما ابتدا

مقدار مشخصي را به عنوان اندازه مرجع براي ولتاژ، جريان،
فركانس و … در دستگاه ذخيره كرده و دستگاه هنگام اندازه گيري
هدف هاي متفاوت پارامتر هاي اندازه گيري شده را با اندازه هاي
مرجع مقايسه مي كند.
روش اين اندازه گيري بدين صورت است:فرض كنيدكه شما ولتاژ
هدف شماره1 را اندازه گيري كرده و دستگاه به شما عددي را
نمايش مي دهد،در اين زمان شما دكمه REL را فشار داده تا همان
عدد به عنوان اندازه مرجع در دستگاه ذخيره شود،سپس زماني كه
ولتاژ هدف شماره 2 را اندازه گيري كنيد دستگاه ميزان اختلاف
ولتاژ هدف شماره 2 را از هدف شماره 1 به شما نمايش مي دهد.
براي خارج شدن از اين حالت بار ديگر دكمه REL را فشار دهيد.
●روش اندازه گيري ولتاژ DC :ابتدا دستگاه را بر روي DC V
سوئيچ نماييد،سپس كابل تست سياه را به پايانه COM و كابل
تست قرمز را به پايانه jack V متصل كنيد.(در تمامي حالات اندازه
گيري در صورت نياز به اتصال كابل ها،كابل ها به همين صورت
متصل مي شوند.)
سپس دو سر ديگر كابل را بر روي قطب هاي منفي(كابل سياه) و
مثبت(كابل قرمز) هدف قرار داده و سپس ولتاژ را بخوانيد.

●بديهي است كه علامت منفي نشان دهنده اينست كه كابل ها را
بر عكس قرار داده ايد.
●مراحل اندازه گيري ولتاژ AC نيز مشابه DC بوده با اين
تفاوت كه دستگاه را بايد بر روي AC V تنظيم نماييد.
●اندازه گيري جريان DC :
ابتدا كابل هاي تست را همانطور كه توضيح داده شد متصل
نماييد،سپس با توجه به محدوده جريان هدف دستگاه را بر روي يكي
از حالات 10A,mA,uA سوئيچ نماييد،دكمه مود را فشار داده تا
دستگاه DC را نمايش دهد سپس دو سر ديگر كابل ها را بر روي
قطب هاي مثبت و منفي هدف قرار داده و جريان اندازه گيري كنيد.
●عبورمداوم جريان 10A براي مدت بيش از 30 ثانيه باعث
بروز آسيب به دستگاه خواهد شد.
●روش اندازه گيري جريان AC نيز مشابه DC بوده به
گونه اي كه بايد دستگاه AC را نمايش دهد.

●اندازه گيري دما:
براي اندازه گيري دما دستگاه را بر روي TEMP سوئيچ
نماييد.سپس ترموكوپل K Type را به مبدل پايانه جك ها متصل
نموده و سپس مبدل را به دستگاه وصل نماييد،سپس سر ديگر
ترموكوپل را بر روي هدف قرار داده و كمي صبر كنيد(حدود 30
ثانيه) تا ترموكوپل با دستگاه هم دما شود.
●تعويض باتري:
زماني كه باتري دستگاه ضعيف شود عبارت “BATT “در قسمت
نمايشگر ظاهر مي شود.براي تعويض باتري ابتدا كابل هاي تست
دستگاه را جدا نموده و بهتر است دستگاه را خاموش نماييد،سپس
كاور باتري را باز نموده و باتري جديد مشابه را جايگزين نماييد.
●تعويض فيوز ها:
براي تعويض فيوز ها نيز ابتدا كابل هاي تست دستگاه را جدا كنيد
و بهتر است دستگاه را خاموش نماييد،سپس اقدام به تعويض فيوز
ها نماييد. فيوز هاي دستگاه در قسمت زيرين باتري دستگاه مي
باشد.