راهنمای استفاده از دستگاه DT-901

 

نکات ايمنی:
1 -زماني كه با ولتاژ هاي بيشتر از rms ac 30V و يا ac 42V
peak و نيز DC 60V كار مي كنيد بسيار احتياط كنيد.
2-هنگام كار با دستگاه مواظب باشيد كه دستان شما با قسمت هاي
رساناي كابل و يا هدف تماسي نداشته باشد.
3-اگر قسمتي از اتصالات و يا دستگاه مشكل دارد به هيچ وجه از آن
استفاده ننمايد.

4 -از اين دستگاه در مكان هايي كه قابليت انفجار دارد(وجود گاز هاي
منفجر شونده) حودداري فرماييد.
5-از كار با دستگاه در مكان مرطوب و داراي بخار بالا خودداري نماييد.

●نحوه كار:
مطابق آنچه در شكل زير مي بينيد كابل ها يتست ليد را به پايانه هاي
دستگاه متصل كنيد.
سپس كابل تست به به سه فاز اصل ي وصل نماييد. عبارت ON بدين
معني است كه دستگاه آماده به اندازه گيري است.
چرخش ساعتگر و يا پادساعتگرد نشانگر نوع جهت ميدان دوار موجود
است.