راهنمای استفاده از دستگاه DT-856

 

معرفي:

دستگاه 856A-DT قادر به سنجش نور هاي LED،لامپ
هاي فلوئورسنت،سديم تحت فشار بالا و ديگر منابع نوري است.
●تذكرات ايمني:
1-از اندازه گيري در مكان هايي حاوي گاز هاي منفجره،مكان
هاي داراي مه و آلودگي و يا گرد و غبار خودداري نماييد.
2-زماني كه باتري دستگاه ضعيف شود(باتري دستگاه يك خط
داشته باشد) بهتر است براي جلوگيري از اندازه گيري نادرست
تعويض شود.
3-دستگاه براي مصارف داخلي طراحي شده،و براي استفاده در
محيط بيرون با درجه آلودگي 2 طراحي شده است.
4-دماي مناسب كار براي دستگاه C°40-C°5 و ميزان رطوبت
محيطي حداكثر RH%70 مي باشد.
5-دماي مناسب براي نگهداري دستگاه C°60-C°10 -بوده و
ميزان رطوبت محيطي حداكثر RH%70 مي باشد.
6-پس از اتمام استفاده از دستگاه درپوش سنسور آن را ببنيد.

7-اگر براي مدت طولاني از دستگاه استفاده نمي كنيد،باتري
دستگاه را خارج كنيد.

ويژگي ها:
Zero Adjustment-1
2 -قابليت نمايش حداقلي،حداكثري و متوسط داده هاي ثبت شده
3 -مدت زمان سمپل گيري:5.2 بار در واحد زمان
4-قابليت خاموش شدن خودكار و غير فعال كردن آن
5-گستره كاربرد بالا
Auto-Ranging-6
7-پاسخگويي طيفي بسيار نزديك به بازده طيفي درخشان C

●معرفي دستگاه:
1-نمايشگر
Lux/Fc/CD دكمه- 2
Max/AVG/MIN-3
MEM/READ-4
Data Hold-5
Light Source-6
7-دكمه پاور
8-چهار رقم بزرگ و دو رقم كوچك براي بازه 400000-0
9-دكمه بالا
10-دكمه پايين
Auto zero-11
12-سنسور(پراب دستگاه)

نحوه كار:
ابتدا سنسور دستگاه را وصل كنيد.دكمه پاور دستگاه را فشار داده
تا دستگاه روشن شود،سپس سنسور را در نزديكي منبع مورد نظر
قرار داده تا دستگاه ميزان روشنايي را بسنجد.
:Data Hold-1
ثابت نگه داشتن داده اندازه گيري شده در لحظه اي دكمه را فشار
دهيد.
:Zero-2
براي انجام تنظيمات Adjustment Zero ابتدا درب مخصوص
سنسور دستگاه را بر روي آن قرار داده و سپس دكمه Zero را
فشار دهيد.
:Max,Min,Avg-3
براي مشاهده داده هاي حداقلي،حداكثري و متوسط داده هاي
اندازه گيري شده دكمه Min/Max را فشار دهيد،در مرحله اول
دستگاه داده ماكزيمم را نشان مي دهد و در مرتبه هاي دوم و سوم
دستگاه به ترتيب متوسط و مينيمم داده هاي اندازه گيري شده را
نشان مي دهد.براي خروج از اين حالت و ادامه اندازه گيري همين
دكمه را براي چند ثانيه نگه داريد.

:Light Source Factor-4
L0: standard light source: 1.00
L2: LED white daylight: 0.99
L3: LED RED light: 0.516
L4: LED AMBER (YELLOW)
L5: LED GREEN light: 1.216
L6: LED BLUE light: 1.475
L7: LED PURPLE light: 1.148
L8-L9: programmable User Custom
Location (preset to 1.00)

براي تنظيمات source Light زماني كه دستگاه روشن است
دكمه source Light را فشار داده و چند ثانيه نگه داريد سپس
زماني كه عدد رو به رو حرف L شروع به چشمك زدن كرد،با دكمه
هاي بالا و پايين آن را تنظيم نماييد.
Auto-Power-off-5
دستگاه پس از 3تا 5 دقيقه بدون استفاده بودن به صورت اتوماتيك
خاموش مي شود.براي غير فعال كردن خاموش خودكار،زماني كه
دستگاه روشن است دكمه پاور را فشار داده و چند ثانيه نگه داريد
تا از صفحه ناپديد شود.

:MEM(memory)-6
براي ثبت كردن داده مورد نظر دكمه Mem را فشار داده تا دستگاه
آن را ذخيره نماييد.براي مشاهده داده هاي ذخيره شده همين دكمه
را چند ثانيه نگه داريد تا دستگاه M و 01.NO تا 99.NOرا نشان
دهد. به كمك دكمه هاي بالا وپايين مي توانيد داده هاي ذخيره
شده را مشاهده كنيد.
:Luminous Intensity Measurement-7
1-ابتدا دستگاه را روشن نماييد.
2-درب سنسور دستگاه را باز نماييد.
3-دكمه Fc/Lux را براي چند ثانيه نگه داريد و سپس با دكمه
هاي پايين و بالا يكي از واحد هاي .ft و يا m را انتخاب نماييد و
سپس دكمه Fc/Lux را فشار دهيد.