راهنمای استفاده از دستگاه DT-625

 

معرفي:

دستگاه 625-DT قادر به اندازه گيري نقطه شبنم
(point Dew (و دماي مرطوب (Bulb Wet (مي باشد.
دستگاه 625-DT يك دستگاه مناسب براي كاربرد و پژوهش هاي
علمي،آزمايشگاه ها و صنعت مي باشد.
●ويژگي ها:
1-پاسخگويي و عملكرد سريع
2-دقت اندازه گيري بالا
Dew point Temperature(-30°C-100°C/-22°F–3
199°F)
Wet Bulb Temperature(0°C-80°C/32°F-176°F)-4
5-داراي دقت اندازه گيري 1.0
Max Hold و Data Hold قابليت-6
7-نمايش همزمان دما و رطوبت
8-داراي نور پس زمينه

معرفي دستگاه:
1-دما
2-رطوبت
3-دكمه پاور
4-دكمه تغيير واحد اندازه گيري به C°
5-نمايش دما نقطه شبنم
6-دكمه تغيير واحد اندازه گيري به F°
7-دكمه Min,Max براي نمايش حداقل
و يا حداكثر داده ثبت شده
8-نمايش دماي مرطوب
9-دكمه Hold براي ثابت نگه داشتن دماي
اندازه گيري شده
10-دكمه نور پس زمينه
11-دكمه Hold براي ثابت نگه داشتن رطوبت
اندازه گيري شده
12-دكمه Min,Max براي نمايش حداقل و
حداكثر رطوبت اندازه گيري شده

13 -پراب دستگاه

نحوه كار:
ابتدا كاور باتري دستگاه را باز كرده و باتري را جايگذاري
نماييد.پس از جايگذاري باتري دستگاه را روشن كردن و پراب
دستگاه در محلي كه قصد اندازه گيري دما و رطوبت آن را
داريد،قراردهيد.
●تذكر:
1-پراب دستگاه را در محيط هاي آبي قرار ندهيد.
2-همچنين از قرار دادن دستگاه در معرض نور مستقيم
خورشيد خودداري نماييد.
3-از دستكاري نمودن پراب و سنسور هاي دستگاه
خودداري نماييد.
●جايگذاري باتري:
زماني كه باتري دستگاه ضعيف شود،علامت بر روي دستگاه
نمايش داده مي شود.در اين هنگام بهتر است براي اندازه گيري
بهتر و دقيق باتري دستگاه را تعويض نماييد.