راهنمای استفاده از دستگاه DT-613 

 

معرفي:

1 -داراي دو كابل كه دستگاه به كمك آن محاسبه دمايي را انجام
مي دهد.2 -صفحه نمايش اصلي كه در آن دماي T1 درصفحه
نمايش به صورت دماي اصلي،دماي T2 به عنوان دماي ثانويه
كمي كوچكتر در صفحه نمايش داده مي شود.
3 -دكمه هاي بالا(UP (كه با نماد فلش رو بالا،دكمه پايين
(DOWN (با نماد فلش رو به پايين نمايش داده شده اند.

SETUP دكمه-4
5 -دكمه پاور
6 -دكمه نور پس زمينه(Backlight (
7 -امكان نمايش حداقل و حداكثر و متوسط دماي اندازه گيري
شده
8-اندازه گيري دما بر حسب سه واحد دمايي سانتي گراد،درجه
فارنهايت و كلوين
9 -دكمه HOLD براي ثابت نگه داشتن داده اندازه گيري شده
165mm*76mm*43mm:ابعاد-10
11 -ولتاژ باتري: 9 ولت
0°C to 50°C(4°F to 122°F) :كار دماي-12

-10°C to 50°C(14°F to 122°F):نگهداري دماي-13

ميزان خطاي اندازه گيري:

●نحوه كار: دو كابل (ترموكوپل ها) را به قستمت بالايي دستگاه
(بالاي صفحه نمايش دستگاه) متصل كرده و سپس دستگاه را
روشن كنيد،دستگاه شروع به اندازه گيري كرده و دماي T1را به
صورت يك عدد اصلي و بزرگ و دماي T2 به عنوان دماي دوم به
صورت كوچكتر نمايش مي دهد. براي اندازه گيري دما دو سر ديگر
اين ترموكوپل ها را در تماس با هدف قرار دهيد،تا دستگاه دما را 5
1016 Manual User واحد تحقيقات و توسعه CEM در ايران
اندازه گيري كند. اگر ترموكوپل ها متصل نباشند و يا در اتصال آن
ها مشكل وجود داشته باشد دستگاه —- نمايش مي دهد.تا زماني
كه دستگاه عدد ثابتي را به عنوان دماي جسم نمايش ندهد نبايد
آن را جدا كنيد زيرا براي هم دما شدن ترموپوپل ها با جسم مدتي
زماني مورد نياز است.

● دكمه ها:
1 -HOLD :براي ثابت كردن داده اندازه گيري شده در صفحه
نمايش دستگاه استفاده مي شود،با فشار دادن اين دكمه
عبارتHOLD در صفحه نمايش داده مي شود و داده اندازه
گيري شده به صورت ثابت در نمايشگر دستگاه نمايش داده مي
شود.اگر يك بار ديگر اين دكمه را فشار دهيد از اين حالت خارج
مي شويد.
2 -T2-T1/T2.T1 :اگر اين دكمه را فشار دهيد جاي دماي T1
و T2 عوض خواهد شد به معني آنكه يكي در پايين وديگري در
بالا نمايش داده مي شود و اگر دوباره آن را فشار دهيد،تفاضل
اين دو دما از هم نمايش داده مي شوند.
3 -MIN/MAX :با فشار دادن اين دكمه حداكثر دماي اندازه
گيري شده،حداقل آن و نيز متوسط دماي اندازه گيري شده 6
1016 Manual User واحد تحقيقات و توسعه CEM در ايران
نمايش داده مي شوند، بسته به آنكه كدام يك از عبارت هاي
AVG/MIN/MAX در پايين عدد كوچك سمت راست در
صفحه نمايش داده شوند، مي توانيد هر يك از اين دما ها را
مشاهده كنيد.براي خارج شدن از اين حالت همين دكمه را براي
چند ثانيه نگه داريد.
4 -K F°C :°بافشار دادن اين دكمه دماي اندازه گيري شده را بر
حسب واحد هاي مختلف مشاهده مي كنيد.
5 -SETUP :براي وارد شدن به تنظيمات دستگاه ابتدا اين دكمه
را فشار داده و سپس با دكمه هاي بالا و پايين تنظيمات مر بوط
به (Offset (و SLP را كه مربوط به خاموش شدن خودكار
دستگاست مشاهده كرده و براي ورود Enter را بزنيد و با دكمه
هاي بالا و پايين تنظيمات دلخواه خود را انجام دهيد.

●تنظيمات Offset :

اين تنظيم در واقع يه نوع كاليبره كردن
دستگاه مي باشد، براي اين كار وارد تنظيمات شده و با دكمه بالا و
پايين تنظيمات Offset مربوط به هر دما را بيابيد،در واقع اين
تنظيم براي دو دما T1 و T2 مي باشد كه هر كدام بايد به صورت
جداگانه تنظيم و كاليبره شوند، سپس دستگاه را در يك محيط
معين و ثابت از نظر دمايي قرار دهيد، اگر دستگاه دماي آن محيط 7
1016 Manual User واحد تحقيقات و توسعه CEM در ايران
را به درستي نشان مي داد دستگاه به درستي كاليبره و اگر اختلاف
دمايي داشت به كمك دكمه هاي بالا و پايين دما را تنظيم
كنيد،مشابه تنظيم يك ساعت ديواري،سپس براي تاييد تنظيمات
اعمال شده Enter را فشار دهيد.
●تعويض باتري:

براي تعويض باتري ابتدا دستگاه را خاموش
كنيد،كاور باتري در پشت دستگاه را بالا زده و سپس با استفاده از
پيچ گوشتي درب باتري را باز كرده و سپس باتري را جايگذاري
كنيد.