راهنمای استفاده از دستگاه DT-191A

 

معرفي:

:LCD●
1-نشانگر آلارم
2-نشانگر باتري
3 -ثبت و ركورد داده توسط دستگاه
4-واحد رطوبت
5-ميزان رطوبت محيط
6-واحد دما
7-ميزاد دماي محيط
8-شاخص عملكرد دستگاه
9-دكمه پايين
Enter دكمه-10

نحوه كار با دستگاه:
براي ورود به منوي عملكرد دستگاه دكمه پايين و سپس Enter
را فشار دهيد تا وارد منوي عملكرد دستگاه شده (رطوبت و ميزان
رطوبت را نمايش مشاهده مي كنيد) و عملكرد دستگاه را تعيين
كنيد.

Recording indicator

انجام عمليات ثبت و ركورد داده ها:
براي ثبت و ركورد داده هاي اندازه گيري دكمه Enter را فشار
داده تا دستگاه شروع به ثبت داده ها نمايد.

متوقف كردن ركورد داده ها:
زماني كه دستگاه در حال ركورد داده ها مي باشد دكمه پايين و
سپس Enter را فشار داده و آن را براي 3 ثانيه نگه داريد.

نمايش حداكثر و حداقل داده هاي اندازه گيري شده:
براي نمايش بالاترين داده ثبت شده دكمه پايين را فشار داده و
سپس با استفاده از دكمه Enter ماكزيمم و يا مينيمم داده هاي
ثبت شده تا آن زمان را مشاهده كنيد.

تشكيل فايل PDF :
زماني كه دستگاه را به درگاه USB متصل نماييد،يك فايل PDF
از داده هاي اندازه گيري شده تشكيل مي شود كه در يك جدول
ثبت شده و بررسي هاي اجمالي اين داده هاي ثبت شده نيز در
اين فايل وجود دارد.در هنگام اتصال دستگاه به درگاه USB و
تشكيل فايل PDF عبارت “PDF USB “در صفحه نمايشگر
دستگاه ظاهر شده و چراغ هاي قرمز و سبز دستگاه نيز در
دستگاه نيز نشانگر انجام عمليات تشكيل يك فايل PDF از داده
هاي اندازه گيري شده مي باشد.
زماني كه عمليات تشكيل فايل PDF به اتمام برسد،در عبارت
“PDF USB” “PDF “آن حذف مي شود.
●چراغ هاي LED :
در جدول زير معنا و مفهوم رنگ و چشمك زدن چراغ هاي
دستگاه توضيح داده شده است.

●بازگشت به حالت كارخانه:
براي بازگشت به حالت كارخانه، باتري دستگاه را خارج كرده،آن
را به كامپيوتر وصل نماييد، دكمه هاي جهت پایین-OK را نگه داشته
تا دستگاه روشن شود،در اين هنگام چراغ سبز دستگاه روشن مي
شود.براي مدت 2 دقيقه صبر كنيد تا كامپيوتر دستگاه متصل
شده را شناسايي و تشخيص دهد.
●باتري CR2450 مناسب براي اندازه گيري هايي در دماي اتاق
است، محيط هايي با دماي بسيار پايين (C°18(-عمر باتري را
بسيار سريع كاهش مي دهد،براي اندازه گيري در اين محيط ها
از باتري هاي مخصوص استفاده كرده و زمان نمونه(سمپل)
گيري طولاني را تنظيم دهيد. به طور مثال 5 دقيقه.

براي ارتقا نرم افزار دستگاه،جهت پایین-OK را براي چند ثانيه نگه
داريد،دستگاه “USB+UP “را نمايش مي هد،در اين هنگام
دستگاه را به درگاه USB كامپيوتر متصل نماييد،وقتي دستگاه به
كامپيوتر متصل شود،دستگاه به عنوان يك فلش مموري شناخته
مي شود كه شما بايد ورژن جديد نرم افزار را به درون آن منتقل 10
1015 manual User واحد تحقيقات و توسعه CEM در ايران
نماييد،پي از انجام اين كار كامپيوتر ديگر اين دستگاه را نمي
شناسد و دستگاه از ليست ديوايس هاي متصل به كامپيوتر
حذف مي شود كه نشانگر انجام عمليات نصب نرم افزار جديد بر
روي دستگاه است،در طول اين مدت ارتباط دستگاه با كامپيوتر
را قطع نكنيد. پس از اتمام عمليات دستگاه دوباره به عنوان يك
ديوايس فلش مموري شناخته
مي شود.