راهنمای استفاده از دستگاه DT-156H

 

معرفي:

دستگاهي كه پيش روي شماست،دستگاه ضخامت سنج است كه
بر اساس دو قائده اساسي كار مي كند: 1 -القاي مغناطيسي
2 -جريان گردابي (current eddy(بسته به نوع كار شما
قائده كاردستگاه به صورت اتوماتيك متناسب با نوع آن تعيين
خواهد شد،همچنين شما قادريد اين روش را به صورت دستي در
منو تغيير دهيد.
اين دستگاه به گونه اي طراحي شده است كه قادر است ضخامت
را به طور دقيق و سريع بدون وارد ساختن آسيبي به جسم اندازه
بگيرد. اين دستگاه مناسب براي توليدكنندگان،خريدارن،همچنين
توليدكنندگان و خريدارن و مشتريان،مشاورين متخصص،فروشگاه
هاي رنگ،اتومبيل ها،ساختمان كشتي ها،شيميست ها،صنعت
هوافضايي و… مي باشد.
توضيحات:
همانطور كه توضيح داده شد دستگاه بر اساس دو قائده اصلي كار
مي كند،بر روي موادي مانند استيل دستگاه از روش القاي
مغناطيسي و بر روي مواد غير آهني(ferrous-non(دستگاه از
روش جريان گردابي بهره مي برد. داده اندازه گيري شده بر روي 4
1055 manual User واحد تحقيقات توسعه CEM در ايران
صفحه نمايشگر كه همراه با نور پس زمينه بوده جهت سهولت
خواندن مي باشد،نمايش داده مي شود.
اقلام همراه كالا:
كالاي مورد نظر همراه با دو باتري 5.1 ولتي(AAA (يك جعبه
حمل پلاستيكي،دستورالعمل استفاده، يك لايه استيلي و فولادي و
يك پوسته استاندارد براي عمل كاليبره كردن مي باشد.

1 -صفحه نمايش ال سي دي
2-دكمه Select :براي تاييد،خاموش و روشن كردن
3 -دكمه UP :براي مشاهده كردن حالات كار دستگاه
4 -براي كاليبره كردن (كالبره كردن NFE,FE (
5-دكمه Back:براي بازگشت و حذف آخرين داده اندازه گيري
شده.
6-دكمه Down :مشاهده منوي حالات كار دستگاه(با كمك
دكمه بالا و پايين مي توانيد حالات كار مختلف دستگاه را مشاهده
كنيد.)
7-كاور باتري

صفحه نمايشگر:
1 -حالت كار
2 -كيفيت داده اندازه گيري شده هنگام كار
3-اندازه گيري خود كار
4-آهني و يا غير آهني بودن فلز 6
1055 manual User واحد تحقيقات توسعه CEM در ايران
(قابل تغيير به صورت خودكار،هنگام اندازه گيري خودكار)
5-نشان باتري
6-داده اندازه گيري شده
7-واحد اندازه گيري
8 -حذف داده،با فشردن دكمه Back داده اندازه گيري شده اخير
حذف مي شود.

تعويض كردن باتري:
براي تعويض كرد ن باتري ابتدا دستگاه را خاموش كرده،سپس كاور
آن را باز كنيد و باتري ها را تعويض كنيد، به جايگذاري قطب هاي
مثبت و منفي باتري توجه كنيد.
انتخاب حالت ها كار:
اين دستگاه شمال 31 گروه(حالت كار) مي باشد كه داده هاي
اندازه گيري شده درگروه 0 امكان ذخيره شدن ندارند،اما در 30
حالت باقي مانده اين امكان وجود دارد.در هر 30 حالت كار،30 داده اندازه گيري شده قابليت ذخيره
سازي دارند.
وارد منوي دستگاه شويد(دكمه select (سپس در منوي دستگاه
به كمك دكمه بالا و پايين(down and Up (حالات كار
(mode working (را يافته و وارد آن شويد(دكمه select (
سپس با دكمه هاي بالا و پاين حالات كار مختلف دستگاه را
انتخاب نماييد و در نهايت براي تاييد آن دكمه select را فشار
دهيد.

حالات اندازه گيري:
حالات اندازه گيري دستگاه به سه حالت اتوماتيك و FE و -Non
Fe تقسيم بندي مي شوند. زماني كه دستگاه در حالت
اتوماتيك(auto (قرار دارد، با توجه به نوع آهني و يا غير آهني
بودن فلز يكي از روش هاي القاي مغناطيسي و روش جريان
گردابي را انتخاب مي كند. در حالت FEدستگاه از روش القاي
مغناطيسي و در روش Fe-Non دستگاه از جريان گردابي بهره مي
برد. براي تنظيم حالت هاي اندازه گيري وارد منو شويد،حالت هاي
كار (mode working (را انتخاب نماييد و از انجا حالت اندازه
گيري را تعيين كنيد.

●راه اندازي دستگاه:
براي راه اندازي دستگاه دكمه پاور آن را فشار داده و كمي نگه
داريد. اگر دستگاه روشن نشد،ممكن است از ضعيف بودن باتري و
يا جايگذاري غلط آن باشد.اگر نماد باتري در صفحه نمايش داده
شد، آن را فورا عوض كنيد،زيرا باعث بروز خطا و اشكال در
محاسبات مي شود. هنگامي كه دستگاه روشن است، قبل از اندازه
گيري آن را حداقل به فاصله 10 سانتي متري از فلزات قرار دهيد.
●تنظيم كردن واحد اندازه گيري:
براي انتخاب واحد اندازه گيري وارد منو شويد،تنظيمات را انتخاب
كرده، وارد unit select شده و واحد آن را انتخاب و تاييد كنيد.
●تنظيم نور پس زمينه:
براي تنظيم نور پس زمينه وارد منو و تنظيمات شود، تنظيمات نور
پس زمينه(Backlight (را انتخاب كنيد،ميزان روشنايي نور پس
زمينه را تنظيم كنيد.
●تنظيم خاموش شدن خودكار:
اگر از دستگاه براي مدت سه دقيقه استفاده نكنيد،دستگاه به طور
اتوماتيك خاموش خواهد شد، براي فعال و يا غير فعال كردن اين
تنظيم لازم است وارد منوي تنظيمات شويد،off-power-A

را انتخاب كنيد، سپس تنظيمات مربوط به فعال سازي را انجام
دهيد.

●تنظيم مقياس خاكستري(scale gray 🙁
در بعضي شرايط محيطي ممكن است به دليل بالا بودن دما و
رطوبت اعداد و نقطه هاي دستگاه به درستي خوانده نشوند،با اين
تنظيمات مي توانيد نمايشگر دستگاه را پر رنگ تر بكنيد. براي
اين كار وارد منوي تنظيمات دستگاه شويد(دكمه Select و
انتخاب كردن تنظيمات با همين دكمه) سپس تنظيمات مربوط
“scale gray “را انتخاب كنيد،و ميزان آن را تنظيم نماييد.
●اطلاعات سيستم:
اين اطلاعات شامل شماره نسخه سيستم(ورژن) و شماره سريال
دستگاه مي باشد.
وارد منو و سپس تنظيمات شويد،“information ”را انتخاب
كنيد،اطلاعات مربوطه به نمايش در خواهند آمد،براي بازگشت
دكمه Back را فشار دهيد.
10
1055 manual User واحد تحقيقات توسعه CEM در ايران
●نمايش داد ها:
وارد منو شده و “view “را انتخاب نماييد، سپس حالات كار را
انتخاب كنيد تا اطلاعات ذخيره شده مربوط به گروه هاي مختلف
براي شما به نمايش در بيايند. براي بازگشت دكمه Back و براي
پاك كردن داده هاي مربوط به هر گروه،دكمه Select را فشار
دهيد.
●صفر كردن(كاليبره) دستگاه:
صفر كردن دستگاه قبل از هر اندازه گيري توصيه مي شود،هر
چند دستگاه قادر كاليبره كردن در حالت هاي Feو Fe-Non
مي باشد. براي كاليبره كردن دستگاه دكمه “zero “را نگه
داريد تا دستگاه كاليبره شود.
Delete Fe or Non-Fe zero- به مربوط تنظيمات
:point
وارد منو شويد،“Calibration ”را انتخاب نماييد، با دكمه بالا و
پايين نقطه صفر(point-zero (مربوط به حالت Fe ويا حالت
Fe-Nonرا پاك نماييد و دكمه selectرا براي تاييد فشار
دهيد. 11
1055 manual User واحد تحقيقات توسعه CEM در ايران
●Function Delete :در منوي دستگاه سه عملگر Delete“
“Delete و” Delete all data” و current data”
“data Group وجود دارند.
1-data current Delete :در رابطه اندازه گيري،شما داده
اندازه گيري شده اخير را با فشردن دكمه Back پاك خواهيد كرد.
2-data all Delete:وارد منو وسپس View شويد،در اين جا
قادر به پاك كردن تمامي داده ها خواهيد بود.
3-data Group Delete:وارد منو و سپس View شويد، در
آن جا قادر به حذف داده هاي گروهي خواهيد بود.
●عيب يابي:
بروز خطا در هنگام اندازه گيري در حالت Fe:Err1
بروز خطا در هنگام اندازه گيري در حالت Fe-Non:Err2
هر دو ايراد بالا:Err3
Err4:Err1
Err5:Err2