راهنمای استفاده از دستگاه DT-131

 

نحوه كار:
براي استفاده از اين دماسنج ابتدا درب پوششي آن را برداشته و سپس در
حدود نصف ميله دماسنج را درون منطقه اي كه قصد اندازه گيري دماي
آن را داريد تماس دهيد.زماني كه دستگاه روشن مي شود عددC°0 يا F°32
براي 2 ثانيه به نمايش درآمده و سپس شروع به اندازه گيري
مي كند.

تغيير واحد اندازه گيري:
براي تغيير واحد اندازه گيري دمايي كافيست دكمه F/°C °را فشار دهيد.
:Data Hold
براي ثابت نگه داشتن دماي اندازه گيري شده از دكمه Hold استفاده
كنيد.
مشخصات فني:
-40°F to 482°F(-40° to 250°C):گيري اندازه محدوده
0.1°F(0.1°C):گيري اندازه دقت
ميزان خطاي اندازه گيري:°2% (+-) 5.1
زمان نمونه برداري:2 ثانيه باتري:(5V.1(L