راهنمای استفاده از دستگاه DT-92

 

ويژگي ها:

دستگاه پيش روي شما، دستگاهي با دقت بالا در اندازه گيري شدت
روشنايي مي باشد.(candle-foot, Lux (اين دستگاه كوچك و
بسيار خوش دست مي باشد. برخي از ويژگي هاي عبارتند از:
1-محدوده اندازه گيري شدت روشنايي:-0FC/40kLux-0Lux
4kFC
2-دقت بالا و پاسخگويي
3-قابليت Hold Data براي نگهداري داده اندازه گيري شده
4- (Lux, foot-candle)واحد تبديل قابليت
5 -خاموش شدن خودكار پس از10 دقيقه
6-قابليت نشان دادن حداقل و حداكثر داده اندازه گيري شده
7-   4.0بلوتوث داراي

 

دكمه ها:
1 -دكمه HOLD/Backlight :با فشار دادن اين دكمه داده
اندازه گيري در صفحه ثابت شده و با يك بار فشار دادن آن از
اين حالت (Hold Data (خارج مي شود، اگر براي چند ثانيه اين
دكمه را نگه داريد،نور پس زمينه دستگاه روشن مي شود و اگر
آن را براي چند ثانيه ديگر نگه داري خاموش مي شود.
2-دكمه MIN/MAX :براي نمايش حداكثر و يا حداقل شدت
روشنايي اندازه گيري شده استفاده مي شود. زماني كه دستگاه در
حالت MAX قرار داشته دستگاه يك عدد ثابت به عنوان حداكثر
و زماني كه در حالتMIN قرار داشته دستگاه عددي ثابت به عنوان
حداقل شدت روشن شنايي اندازه گيري شده تا آن لحظه را نمايش
مي دهد. اگر شدت روشنايي كمتر ويا بيشتري توسط دستگا اندازه
گيري شود جايگزين داده قبلي نمايش داده شده مي شود.
3-دكمه پاور:با فشار دادن اين دكمه مي توانيد دستگاه را خاموش
و روشن نماييد، با نگه داشتن اين دكمه براي چند ثانيه مي توانيد
قابليت خاموش شدن خودكار را فعال و يا غير فعال كنيد. اگر اين 6
1008 manual User واحد تحقيقات و توسعه CEM در ايران
دكمه را براي مدتي بيش از يك دقيقه نگه داريد، دستگاه به منزله
بروز خطا در اندازه گيري برداشت كرده و خاموش مي شود.
4 -دكمه (FC/LUX(RANGE :با فشار دادن اين دكمه محدوده
اندازه گيري دستگاه را عوض كرده و اگر آن را براي مدتي نگه
داريد، واحد اندازه گيري را (FC/LUX (تغيير مي دهيد.
5 -دكمه بلوتوث: براي فعال و يا غير فعال كردن بلوتوث دستگاه
اين دكمه را براي مدت چند ثانيه نگه داريد.

نحوه كار با دستگاه:
دستگاه را روشن كرده و با دكمه RANGE محدوده اندازه گيري
و واحد اندازه گيري را مشخص كنيد.دستگاه را به صورت افقي در
برابر منبع نور قرار دهيد، و شدت روشنايي را بخوانيد،با فشار دادن
دكمه MIN/MAX حداقل و حداكثر شدت روشنايي را مشاهده
خواهيد كرد.
تذكر: هنگامي كه نماد باتري در صفحه نمايش به معناي ضعيف
بودن باتري است و بايد نسبت به تعويض آن اقدام كنيد، پيچ كاور
باتري را باز نموده و باتري را تعويض كنيد.

نموادر حساسيت طيفي:

شدت روشنايي مناسب بعضي از مكان ها: اعداد در ستون بر
حسب LUX و در ستون سمت راست برحسب candle Foot مي
باشند.