راهنمای استفاده از دستگاه DT-12

 

معرفي:

دستگاه پيش روي شما يك دستگاه بسيار خوش دست و قابل حمل بوده و
قابليت استفاده در بسيار از مكان ها از جمله مدرسه،آزمايشگاه و … را دارد.

پارامتر هاي اندازه گيري:
1-ولتاژ هاي AC و DC
AC جريان-2
3-مقاومت
4-ظرفيت
5-فركانس
6-اتصال كوتاه
7-تست ديود
8-دما
نكات ايمني:
1-لطفا از اندازه گيري در خارج از محدوده دستگاه خودداري نماييد.
2-زماني كه دستگاه در حالت اندازه گيري مقاومت،اتصال كوتاه و ظرفيت
است،به آن ولتاژ و يا جريان اعمال نكنيد و خازن را حتما دشارژ كنيد.
3-موقع اتمام كار با دستگاه آن را خاموش نماييد.

4-اگر براي بيش از 60 روز از دستگاه استفاده نمي كنيد،آن را خاموش
نماييد.
5-متناسب با نوع اندازه گيري دستگاه را سوئيچ كنيد و از سوئيچ كردن
هاي مغاير خودداري نماييد.
6-هميشه قبل از تعويض باتري تمامي كابل ها را از دستگاه جدا نماييد.
7-هنگام كار با ولتاژ هاي بيش از AC 25V و DC 35V حداكثر احتياط
را رعايت نماييد.

معرفي دستگاه:


1-كابل تست COM و V
2-نمايشگر
3-چنگال اندازه گيري جريان
Mode دكمه-4
Data Hold دكمه-5
6-سوئيچ چرخان DC ZERO سوئيچ-7
8-كاور باتري

 

نحوه كار:

ابتدا كابل تست سياه را به پايانه COM و كابل تست را به پايانه V وصل
نماييد.
1-براي اندازه گيري ولتاژ AC سوئيچ چرخان را بر روي voltage AC
تنظيم نماييد.
2-براي اندازه گيري ولتاژ DC سوئيچ چرخان را بر روي voltage DC
تنظيم نماييد.
3-براي اندازه گيري مقاومت،اتصال كوتاه،تست ديود دستگاه را بر روي
سوئيچ نماييد.
4-براي اندازه گيري فركانس چنگال اندازه گيري را در وسط كابل تست
ليد قرار دهيد.

:Data Hold●
براي ثابت كردن پارامتر اندازه گيري شده در دستگاه كاربرد دارد.
:Auto Power Off●
به منظور صرفه جويي و حفظ عمر باتري دستگاه پس از سي دقيقه بلا
استفاده بودن خاموش مي شود.
:Battery Replacement●
با استفاده از يك پيچ گوشتي مناسب كاور باتري را باز كرده و دو باتري
“AAA “2*5V.1 را جايگزين باتري قبلي كنيد.