راهنمای استفاده از دستگاه 

 

معرفي:

دستگاه 181-CO قادر به اندازه گيري درصد گاز
مونواكسيد كربن بوده و بازه اندازه گيري آن از PPM 1000-1
مي باشد.
دستگاه 181-CO به دو طريق شما را از وجود گاز كربن
مونواكسيد آگاه مي كند:
1-نمايش ميزان گار در نمايشگر دستگاه
2-بوق زدن: دستگاه در محدوده غلظت PPM 35 تا 200
PPM دستگاه به صورت متناوب و براي غلظت هاي بالاتر از
PPM 200 دستگاه به صورت ممتد بوق خواهد زد.
اطلاعات ايمني:
جدول زير ميزان اثرات گاز كربن مونواكسيد بر روي انسان بر
حسب ميزان غلظت آن مي باشد.
بر اساس بند 24.1917 سازمان (OHSA (ميزان غلظت گاز
كربن مونواكسيد در يك محيط محصور نبايد از PPM 50
(%005.0 (تجاوز كند.در صورت افزايش ميزان غلظت گاز 4
1005 manual User واحد تحقيقات و توسعه CEM در ايران
كربن مونواكسيد به PPM 100%) 01.0 (بايد تمامي افراد به
سرعت از محيط خارج شوند.

اجزای دستگاه: 

1-سنسور گاز CO
2-نمايشگر
3-دكمه حالت (مود)
4-چراغ آلارم
5-دكمه پاور
SEL -6 دكمه
7-كاور باتري

●نحوه كار:
دستگاه 181-CO داراي حالت هاي كار اندازه گيري
(mode Measuring (نمايش بيشترين داده ثبت شده
(store data ها داده ذخيره)،Maximum data mode)
(mode،نمايش داده هاي ذخيره شده (mode data Recall ،(
نمايش زمان اندازه گيري (mode Time (
تنظيم آلارم (Alarm set (و نمايش آلارم هاي ذخيره شده
(mode Alarm Recall (بوده كه بر روي تمامي اين حالات را
مي توانيد با فشار دادن متوالي دكمه حالت (مود) سوئيچ نماييد.

1-Measuring mode:

در اين حالت دستگاه ميزان غلظت گاز CO را بر حسب PPM
نمايش مي دهد. لازم به ذكر است كه اگر در محيطي قرار داريد
كه ميزان آن روشنايي آن براي مشاهده LCD كافي نيست مي
توانيد دكمه SEL فشار داده و براي چند ثانيه نگه داريد تا نور
پس زمينه دستگاه روشن گردد.
Maximum data mode -2
دستگاه در اين حالت دستگاه ماكزيمم داده اندازه گيري را به شما
نمايش مي دهد. زماني كه دستگاه خاموش شود بيشترين داده
اندازه گيري در دستگاه ذخيره نمي شود و حذف مي شود.
Recall data mode-3
در اين حالت دستگاه داده هاي ذخيره شده را نمايش مي دهد.با
فشار دادن دكمه SEL مي توانيد داده هاي ذخيره شده بعدي را
مشاهده نماييد.
عدد نمايش داده شده در گوشه سمت راست و بالاي نمايشگر
نشان دهنده وضعيت حافظه دستگاه شما مي باشد.
1005 manual User واحد تحقيقات و توسعه CEM در ايران
Store data mode-4
در اين حالت با فشار دادن دكمه SEL مي توانيد داده هاي اندازه
گيري شده را ذخيره نماييد.
Recall Alarm mode -5
دستگاه به طور پيش فرض در محدوده غلظت PPM 35 تا 200
PPM دستگاه به صورت متناوب و براي غلظت هاي بالاتر از 200
PPM دستگاه به صورت ممتد بوق خواهد زد.
با نگه داشتن دكمه SEL) حدودا ده ثانيه) شما مي توانيد تنظيمات
Adjustment Zero انجام دهيد.داده نمايش شده در وسط
نمايشگر ابتدا به صورت چشمك زن درآمده و سپس به صفر تغيير
پيدا كرده و در حالت اندازه گيري قرار مي گيرد.
Set Alarm-6
در اين حالت شما مي توانيد با فشار دادن دكمه SEL صداي بوق
دستگاه را فعال و يا غير فعال نماييد.

Measuring time mode-7
در اين حالت شما مي توانيد زمان شروع به اندازه گيري داده ها
توسط دستگاه را مشاهده نماييد.
در اين حالت قابليت خاموش شدن خودكار غير فعال مي شود در
حالي كه در بيقه حالات دستگاه پس از 15 دقيقه بدون استفاده
به طور اتوماتيك خاموش مي شود.
●تعويض باتري:
زماني كه نماد باتري در صفحه دستگاه نمايش داده شود لازم
است كه نسبت به تعويض باتري دستگاه اقدام نماييد.كاور باتري
دستگاه را باز نموده و باتري جديد را جايگزين نماييد.
●منابع انتشار گاز CO :
كوره ها در صورت نگهداري نادرست،اجاق هاي گاز، شومينه
ها،دودكش ها و موتور هاي درون سوز نيز از منابع مهم انتشار گاز
CO مي باشند.