RF DT-3347

راهنمای استفاده از دستگاه DT-3347   تذكرات و نكات ايمني: 1-لطفا قبل از استفاده از دستگاه با كارايي آن به طور كامل آشنا بوده و از كار با دستگاه توسط افراد بي اطلاع و بي تجربه خودداري شود. 2 -از دستگاه مطابق با كاربري آن استفاده شده و از هر گونه انجام عمليات خارج از…