ویژگی ها:

محدوده اندازه گیری غیرتماسی دورسنج : 2 – 99999 RPM

محدوده TOT : 0 – 99999

مقادیر MAX/MIN/LAST

HOLD مقادیر

همراه با کیف حمل

AT-6

دورسنج (تاکومتر) دیجیتال غیر تماسی CEM AT-6 Digital Tachometer برای اندازه گیری دقیق سرعت دوران جسم چرخشی و محاسبه مقادیر RPM و TOT در اجسام در حال چرخش استفاده میشود. این دستگاه به وسیله نوری که بازتابانده میشود روی شی میتواند به صورت غیر تماسی و به کمک لیزر سرعت دوران را محاسبه کند.