راهنمای استفاده از دستگاه DT-8869H

 

●معرفي:
اين دستگاه توانايي اندازه گيري دماي سطوح اجسام بدون نياز به تماس با آن
ها تنها با فشردن يك دكمه را دارد.ليزر تعبيه شده در دستگاه
باعث افزايش دقت اندازه گيري آن براي محاسبه دماي هدف مي
شود.مزيت اين دستگاه سهولت و كاربرد بسيار آن مي باشد،به
ويژه زماني كه قصد داريد دمايي اجسام متحرك،اجسام داراي
جريان الكتريكي و يا اجسامي كه به هر دليلي دسترسي به آن
دشوار است. اين دستگاه در صنايع غذايي،ريخته گري،سنجش
دماي جوهر و مناسب براي بازرسان ايمني و همچنين ماموران
آتش نشاني مي باشد.
از جمله ويژگي هاي اين دستگاه قابليت پاسخگويي سريع و
دقيق،داراي دو نقطه ليزر،قابليت Hold Data Auto،تنظيم
ميزان انتشار از 1.0 تا 0.1،داشتن نور پس زمينه،اتصال به
كامپيوتر،نشان دادن DIF/AVG/MIN/MAX داده ها و طراحي
مدرن است.

●هشدار:
هنگام كار با دستگاه مراقب باشيد ليزر به درون چشم افراد و
جانوران برخورد نكند،همچنين هنگام اندازه گيري با ليزر مراقب
سطوح بسيار شفاف و براق باشيد.از استفاده از ليزر در موقعيت
هاي پر خطر مانند اندازه گيري دماي گاز هاي منفجره خودداري
كنيد.
●مشخصات فني دستگاه:

●معرفي دستگاه :

1-سنسور مادون قرمز
2-صفحه نمايشگر
3-محل اتصال ترموكوپل(K TYPE (
USB درگاه-4
5 -دكمه نور پس زمينه و ليزر
6-دكمه بالا
7 -دكمه پايين

8-دكمه مود (حالت)
9-ماشه اندازه گيري
10كاور باتري
11-طرز صحيح گرفتن دستگاه

●نمايشگر:

1-دستگاه در حال اندازه گيري است.
Data Hold-2
3-ليزر دستگاه روشن است.
4-علامت حالت قفل(Lock (
5-آلارم بالا و پايين فعال است.
MAX/MIN/AVG/DIF symbol-6
7-عدد اندازه گيري شده
8-عدد اندازه گيري شده مربوط به DIF/AVG/MIN/MAX
9-علامت ميزان انتشار/10-ترموكوپل(K TYPE (به دستگاه
متصل است/11-عدد مربوط به ميزان انتشار و عدد اندازه گيري
مربوط به K TYPE
12-باتري دستگاه ضعيف است

13-واحد اندازه گيري دما
14-ديتا لاگر(logger data/(15-كابل USB متصل است

●نحوه كار با دستگاه:
1 -DIF/AVG/MIN/MAX :زماني كه دستگاه روشن است
دكمه مود (حالت) يكبار فشار داده و نگه داريد. سپس با دكمه
هاي بالا و پايين مرتبا فشار داده تا يكي از عبارت هاي
DIF/AVG/MIN/MAX شروع به چشمك زدن كند،اگر مايل
هستيد كه دستگاه داده حداكثري را نمايش دهد،زماني MAX
در حال چشمك زدن مي باشد،ماشه دستگاه را فشار دهيد.
اگر مايل هستيد دستگاه داده حداقلي (حداقل دماي اندازه گيري
شده) را نمايش دهد،زماني كه MIN در حال چمك زدن مي
باشد،ماشه را فشار دهيد،و براي دو مورد ديگر نيز همين كار را
انجام دهيد.

2-تنظيم مقدار انتشار: به طور مشابه دكمه مود را فشار
دهيد،سپس دكمه بالا ويا پايين را مرتبا فشار دهيد،تا علامتLOG

شروع به چشمك زدن بكند،سپس دكمه مود را فشار دهيد تا
علامت ꜫ شروع به چشمك زدن كند،سپس با دكمه هاي بالا و
پايين ميزان انتشار دستگاه را تنظيم كنيد در نهايت براي تاييد
تغييرات اعمال شده،ماشه دستگاه را فشار دهيد.
3-تنظيم آلارم هاي بالا و پايين: اين قابليت به شما كمك مي
كند كه اگر دماي هدف شما از حد معيني بالا و يا پايين تر
رود،دستگاه بوق زده و به شما هشدار دهد. براي فعال كردن آلارم
بالا(H (دكمه مود را فشار را داده،سپس دكمه بالا و يا پايين را
مرتبا فشار داده تا Log شروع به چشمك زدن كند،سپس دكمه
هاي مود را مرتبا فشار داده تا حرف لاتين H شروع به چشمك
زدن كند،سپس با دكمه بالا و يا پايين آن را فعال و يا غير فعال
كنيد سپس بار ديگر دكمه مود را فشار دهيد سپس در اين حالت
يك دماي پيش فرض توسط دستگاه (C°0.300(به عنوان دمايي
كه اگر جسم هدف از آن دما بالا تر رفت به شما هشدار دهد،شما
مي توانيد با دكمه هاي بالا و پايين اين دما را تغيير دهيد،پس از
اعمال تغييرات ماشه دستگاه را فشار دهيد.

●اگر مايل هستيد كه اين دما را بر حسب درجه فارنهايت تنظيم
كنيد،قبل از شروع به تنظيمات در حالتي كه دستگاه روشن است
دكمه بالا و يا پايين را فشار داده و سپس مراحل بالا راطي نماييد
تا دماي پيش فرض دستگاه به صورت فارنهايت نمايش داده شود
و سپس آن را تنظيم كنيد.
●براي تنظيم آلارم پايين نيز مشابه بالا دكمه مود را فشار داده،تا
Log شروع به چشمك زدن كند،سپس دكمه مود را مرتبا فشار
داده تا حرف لاتين L شروع به چشمك زدن كردن و با دكمه بالا
و يا پايين آن را فعال و يا غير فعال كنيد(off or on (سپس بار
ديگر دكمه مود را فشار داده تا دماي پيش از فرض
دستگاه(C°0.00 (به شما نمايش داده شود،سپس آن را تنظيم
نماييد و در نهايت براي تاييد ماشه دستگاه را فشار دهيد. زماني
كه آلارم بالا فعال باشد H به صورت ثابت در كمي پايين و در
سمت راست عدد دما نمايش داده مي شود همچنين اگر آلارم
پايين فعال باشدL به صورت ثابت نمايش داده شده و اگر هر دو
فعال باشند هر دو حروف به صورت HL نمايش داده مي شود.

4-حالت قفل (Lock :(زماني كه دستگاه در اين حالت قرار دارد
نيازي ندارد همواره ماشه دستگاه را فشار داده تا دما را اندازه گيري
كند بلكه دستگاه به صورت اتوماتيك و بدون خاموش شدن دما را
مرتبا اندازه گرفته تا زماني كه شما بار ديگر ماشه را فشار داده و
دستگاه را از اين حالت خارج نماييد.
براي فعال كردن اين حالت دكمه مود را فشار داده و دكمه هاي
بالا و يا پايين مرتبا فشار داده تا Log شروع به چشمك زدن
كند،سپس دكمه مود را مرتبا فشار داده تا علامت قفل شروع به
چشمك زدن كند سپس با دكمه هاي بالا و يا پايين آن را فعال يا
غير فعال كرده و در نهايت براي تاييد ماشه را فشار دهيد.
5-ذخيره سازي داده ها:
براي ذخيره كردن بايد دستگاه را در حالت Log قرار دهيد. براي
اين كار دكمه مود را فشار داده و دكمه هاي بالا و يا پايين را مرتبا
فشار دهيد تا Log شروع به چشمك زدن سپس ماشه دستگاه را
فشار دهيد. سپس بار ديگر ماشه دستگاه را نگه داشته و همزمان
دكمه ليزر را فشار دهيد،با هر بار فشار دادن اين دكمه دستگاه

بوق زده و يك داده در آن ذخيره مي شود. (به طور مثال001 به
002 تغيير مي كند.)
● براي مشاهده داده هاي ذخيره شده،هنگامي كه دستگاه در
حالت Log قرار دارد،دكمه هاي بالا و پايين فشار دهيد تا داده
هاي ذخيره شده را مشاهده كنيد.
6-حذف كردن داده ها:
دستگاه قادر به ذخيره سازي 100 داده باشد. براي پاك كردن
داده ها ماشه اندازه گيري را نگه داشته و با كمك دكمه هاي پايين
شماره داده را به 000 تبديل كنيد،سپس را مرتبا چند بار پشت
سر هم فشار دهيد،ستگاه بوق زده و بلافاصله 000 تبديل به 001
مي شود كه به معني اينست تمامي داده هاي ذخيره شده حذف
شده است.

●تكنولوژي و فناوري: برپايه منتشر كردن انرژي به هدف و
بازتاب و دريافت آن و منتقل كردن به يك سنسور آشكار ياب است
كه داده هاي انتقال داده شده را خوانده و آن را به صورت دما نشان
مي دهد. ابتدا دستگاه را بر روي هدف مورد نظر كه قصد اندازه
گيري دماي آن را داريد نشانه گرفته و سپس ماشه اندازه گيري را
فشار داده و نگه داريد همچنين مي توانيد براي سهولت اندازه
گيري دستگاه را در حالتLock قرار دهيد.
●ذكر اين نكته ضروري است كه اين دستگاه براي سنجش دماي
سطوح بسيار براق و پوليش شده توصيه نمي شود. همچنين اين
دستگاه دماي داخل سطوح شفاف را نشان نمي دهد به طور مثال
وقتي مي خواهيد دماي آب درون يك ليوان را اندازه گيري بايد
مستقيما دستگاه را به سمت آب نشانه بگيريد نه ليوان،زيرا دستگاه
دماي سطح ليوان را به شما نمايش مي دهد نه آب درون آن
را،مشابه همين حالت در اندازه گيري دماي يك اتاق از پشت شيشه
پنجره آن نيز وجود دارد.

●انتشار: براي اندازه گيري دماي هر سطحي به مقدار معين
از انتشار انرژي لازم است. در زير پيوستي از مقدار انتشار
هاي لازم براي اندازه گيري بعضي از سطوح مواد را مشاهده
مي كنيد.