راهنمای استفاده از دستگاه DT-172TK

 

معرفي:

دستگاه رطوبت سنج 172-DT مناسب براي اندازه گيري دما و
رطوبت محيط مي باشد.اين دستگاه داراي دو ترموكوپل K Type
بوده و با وصل كردن آن دو مي توانيد دماي دو قسمت دلخواه را
اندازه گيري نماييد.
ويژگي:
1-قابليت ذخيره 67584 داده
2-قابليت تنظيم زمان سمپل گيري از يك ثاينه تا 12 ساعت
توسط كامپيوتر
3-قابليت تنظيم آلارم بالا و پايين
4-دقت بال

LCD
4-1 مربوط به عدد دمايي اندازه گيري شده
توسط ترموكوپل T2
8-5 مربوط به عدد دمايي اندازه گيري شده
توسط ترموكوپل T1
12-9 مربوط به مقدار رطوبت يا دماي اندازه گيري شده
18-13 مربوط به تاريخ و زمان

تعريف:
: نشانگر باتري
دكمهMin,Max :نمايش حداقلي و حداكثري داده هاي اندازه
گيري شده
REC:دستگاه در حالت ثبت داده هاي اندازه گيري شده مي باشد.
FULL :حافظه دستگاه تكميل شده است و ادامه ثبت داده امكان
پذير نيست.
RH :%دستگاه در حال اندازه گيري رطوبت محيط است.
°CوF :°درجه سانتي گراد و فارنهايت
-PC :-دستگاه به كامپيوتر متصل شده است.
همچنين شما نيز مي توانيد داده هاي اندازه گيري شده در خود
دستگاه نيز مشاهده كنيد.

دكمه RH/%TEMP:با فشار دادن اين دكمه دستگاه يا دما و يا
رطوبت را نمايش مي دهد.
نرم افزار:
سي دي دستگاه را درون كامپيوتر قرار داده و نرم افزار
exe.VCPinstaller*CP210 را نصب كنيد.پس از اتمام فرآيند
نصب و اتصال دستگاه به كامپيوتر داده ها قابل بارگذاري و مشاهده
خواهند بود.